Uncategorized

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเยาวชนจิตอาสาดูแลคนพิการ เพื่อสร้างเยาวชนโดยกระบวนการจิตอาสา ให้ ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นรวมถึงการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมเยาวชนจิตอาสาดูแลคนพิการ เพื่อสร้างเยาวชนโดยกระบวนการจิตอาสา ให้ ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นรวมถึงการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม


เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดโครงการอบรมเยาวชนจิตอาสา ดูแลคนพิการ (Roi Et Hope) ที่สโมสรนายทหาร มณฑลทหารบกที่ 27 โดยการบูรณาการการดำเนินโครงการร่วมระหว่าง หน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด มณฑลทหารบกที่ 27 ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด และสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
นายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า จากสถานการณ์สังคมจังหวัดร้อยเอ็ด ในส่วนของพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีความซับซ้อนและมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ปัญหาการใช้เวลาของครอบครัวกับเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพลดลง ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการบ่มเพาะปลูกฝัง อบรมสั่งสอนบุตรหลาน ส่งผลต่อพฤติกรรมและค่านิยมทางสังคมในกลุ่มวัยรุ่นที่จะหันหน้าเข้าหาสังคมที่ยอมรับในตัวตนของพวกเขามากยิ่งขึ้น มีกลุ่ม มีก๊วน จนขยายสู่การมีแก้งค์ที่นำมาสู่ทัศนคติที่ต่อต้านสังคม สร้างความโดดเด่นให้กลุ่มของตนเอง เป็นต้น ไม่ว่าจะเป็นแก้งค์แชป แก้งค์แว้น แข่งรถบนทาง ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมและผู้ใช้รถใช้ถนน นำสู่อุบัติเหตุกับผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง และพฤติกรรมอื่นๆตามมา เช่น การใช้ยาเสพติด การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การล่าแต้ม เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงทำให้สังคมเริ่มตระหนักถึงการหาทางร่วมในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน รวมทั้งครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว เพราะเด็กคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า เพราะเยาวชนคือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงได้โครงการอบรมเยาวชนจิตอาสา ดูแลคนพิการ เป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณะ โดยนำกิจกรรมจิตอาสามาใช้ในการสร้างกระบวนการคืนบุตรหลานสู่อ้อมอกพ่อแม่ ปลูกฝังจิตอาสา เพื่อการบริการผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น คนป่วย คนพิการ เป็นต้น เพื่อสร้างเยาวชนโดยกระบวนการจิตอาสา ให้สามารถเข้าใจและช่วยเหลือคนพิการ ดูแลคนพิการได้ ปรับทัศนคติในการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นรวมถึงการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม


กิจกรรมประกอบด้วย การจัดอบรมเยาวชนจิตอาสา ดูแลคนพิการ 3 วัน 2 คืน อบรมครอบครัวเยาวชนจิตอาสา ดูแลคนพิการ การฝึกปฏิบัติบริการสังคมในสถานพยาบาลหน่วยงานคนพิการหรือชุมชน จำนวน 10 วัน และการรวมพลังสร้างสรรค์สังคมซ่อมสร้างบ้านคนพิการ จำนวน 2 วัน และพร้อมมอบเกียรติบัตร ให้แก่ สมาชิกตรี เถลิงศักด์ ศรีระษา สังกัดกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด พฤติการณ์ถูกเด็แว๊นขับรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชน ได้รับบาดเจ็บสาหัส ขณะปฏิบัติหน้าที่ สะบ้าเข่าขวาแตก คิ้วซ้ายแตก เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่ถนนศิลปะ ตำบลในเมืองออำเภอเมืองร้อยเอ็ด
(เป็นกิจกรรมที่นำ แก๊งค์แชป แก๊งค์แว๊น และผู้ปกครอง มาร่วมอบรมเป็นจิตอาสา)


///////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด