ข่าวเชียงใหม่

โครงการพัฒนาศักยภาพ “อ.ส.ค.” เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติ “นโยบายกระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคุมประพฤติ จ.เชียงใหม่
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ “อ.ส.ค.” เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติ “นโยบายกระทรวงยุติธรรม ในการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแลช่วยเหลือและ สงเคราะห์ผู้กระทำ ผิดในพื้นที่” ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด

วันที่ 20 กันยายน 2561 ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ ผอ.อภิฑูรย์ ภู่เพชร ผอ.คป.ชม. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนา ศักยภาพ อ.ส.ค.เพื่อเป็นกลไก การให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อนโยบายกระทรวงยุติธรรมในการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในพื้นที่,ภารกิจของกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความเหลื่อมล้ำและเข้าถึงบริการของกระทรวงยุติธรรม ใน กิจกรรมของ อ.ส.ค.ในอำเภอที่ครบ องค์ประชุม โดยมีการประชุมคัดเลือก คณะกรรมการ อ.ส.ค.อำเภอฯ ตามระเบียบว่าด้วยองค์การบริหาร อ.ส.ค. ปี2561 พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างแรงบันดาลใจและเทคนิคการให้คำปรึกษาและจิตวิทยาที่ใช้ในการดูแลผู้ที่ถูกควบคุมประพฤติ (ผถค.) โดย อ.คะเณยะ อ่อนนาง วิทยากร บรรยายจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ เพื่อให้ อ.ส.ค.ได้นำความรู้ ไปปรับใช้ ในการบูรณาการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดและบริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ได้ตามเป้าหมาย ตาม บทบาทภารกิจ ที่กรมคุมประพฤติ และกระทรวง ยุติธรรมกำหนดต่อไป อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

 

 

ทรงวุฒิ ทับทอง  รายงาน