Reporter&Thai Army

หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (อ.สวรรคโลก) ร่วมกับ ปลัดอำเภอสวรรคโลก, รองนายก อบต.ท่าทอง,สภ.เมืองสวรรคโลก,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จว.ส.ท. ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ

เมื่อ ๑๙๑๔๐๐ พ.ย.๖๑ หมู่ รส.๑ มว.รส.๒ ร้อย.รส.ที่ ๑ (อ.สวรรคโลก) ร่วมกับ ปลัดอำเภอสวรรคโลก, รองนายก อบต.ท่าทอง,สภ.เมืองสวรรคโลก,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จว.ส.ท. ร่วมจัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ รับเรื่องราวร้องทุกข์/รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เพื่อนำสู่การแก้ไขแบบบูรณาการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ในเรื่องการจัดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนภายในอำเภอสวรรคโลก เพื่อให้ประชาชนได้สะดวกต่อการขอความช่วยเหลือ และร้องเรียนในเรื่องราวต่างๆได้มากขึ้น ณ บ้านท่าทอง ม.๒ ต.ท่าทอง อ.สวรรคโลก จว.ส.ท. โดยมีผู้มาร้องเรียน/ร้องทุกข์ จำนวน ๓ เรื่อง หน่วยจะได้ประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย