Reporter&Thai Army

ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.สว่างอารมณ์ จว.อ.น. ร่วมกับ นาย เอกพล พงษ์พันธ์เกษม ปลัด อ.สว่างอารมณ์ฯ, นาย พเยาว์ เก่งเขตกรณ์ กำนัน ต. สว่างอารมณ์ฯ, น.ส.ผ่องพรรณ วงค์ก๋องแก้ว จนท.เกษตร, น.ส.ศศิธร วอนจิ๋ว ที่ดิน อ.สว่างอารมณ์ฯ, นาย ชูศักดิ์ สอนมาก สรรพากร อ.สว่างอารมณ์ฯ และจนท.ตร.สภ.สว่างอารมณ์ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่”

เมื่อ ๑๙๑๓๐๐ – ๑๙๑๕๐๐ พ.ย. ๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔) อ.สว่างอารมณ์ จว.อ.น. ร่วมกับ นาย เอกพล พงษ์พันธ์เกษม ปลัด อ.สว่างอารมณ์ฯ, นาย พเยาว์ เก่งเขตกรณ์ กำนัน ต. สว่างอารมณ์ฯ, น.ส.ผ่องพรรณ วงค์ก๋องแก้ว จนท.เกษตร, น.ส.ศศิธร วอนจิ๋ว ที่ดิน อ.สว่างอารมณ์ฯ, นาย ชูศักดิ์ สอนมาก สรรพากร อ.สว่างอารมณ์ฯ และจนท.ตร.สภ.สว่างอารมณ์ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่” บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.๑๐ บ.หนองบัว ต. สว่างอารมณ์. อ.สว่างอารมณ์ จว.อ.น. ซึ่งยังไม่มีปัญหาการร้องเรียน จากการเข้าพบปะพูดคุย ทาง จนท.เกษตร ได้แจ้งถึงสิทธิที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือเกษตรกร สิทธิที่เกษตรกรจะได้รับจากรัฐบาล เกี่ยวกับโครงการปลูกพืชหลากหลาย การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ซึ่งประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อนทางการเกษตร การใช้น้ำทางการเกษตรที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ พร้อมขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ไม่ให้บุตรหลานไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย