Reporter&Thai Army

พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

เมื่อ 291145 มี.ค.62 พ.อ.ปฐวี ศรีสุข รอง ผบ.กกล.รส.จว.พ.จ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในพื้นที่ อ.ดงเจริญ ณ บ้านของนายคำดี สุหงษ์สา บ้านเลขที่ 74 ม.1 ต.วังงิ้วใต้ อ.ดงเจริญ จว.พ.จ. และ บ้านของนางบุญมี พึ่งเพ็ญ บ้านเลขที่ 76 ม.3 ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จว.พ.จ.