Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

สำนักงาน สคอ.จับมือ สสส. ขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

สำนักงาน สคอ.จับมือ สสส. ขับเคลื่อนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 20 -21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายพรหมมินทร์ กัณธิยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ(สคอ.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)จัดประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมสื่อช่อสะอาด สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด และสมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการ และเครือข่ายบรรณาธิการ17จังหวัดภาคเหนือ เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ร่วมวิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและแนวทางนำเสนอร่วมผลักดันนโยบายสาธารณะ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากนโยบายสู่การปฏิบัติและเห็นผลจริง ซึ่งมีแกนนำผู้บริหาร รวมทั้งภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนทุกแขนงที่ได้รับเชิญเข้าประชุมเพื่อการประชาสัมพันธ์สื่อสารการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อไป