ตาก-“นครแม่สอด” ประชุมสภา เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ตาก-“นครแม่สอด” ประชุมสภา เสนอญัตติ ขอรับความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ ดร.นายกฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก นำคณะผู้บริหารรองนายกเทศมนตรี นายบรรเจิด ลาวัณย์รัตนากุล- นายกุล เครือวีระ-นายถิรยุทธ ฉันติกุล และ-เลขานุการฯ-ที่ปรึกษา เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมีนายอิงครัตน์ ตันติพงษ์ศานติ ประธานสภาเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม ที่ห้องบุศราคัม ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง โดยฝ่ายบริหารได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาเทศบาลนครแม่สอด ในวาระที่ 1 เพื่อให้ความเห็นชอบ นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด เพ่อให้เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น รวมทั้งขอเสนอในญัตติต่างๆ เพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาท้องถิ่น และสุขภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนคนท้องถิ่น โดยมีนายพัชรพล มั่นปาน ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สอด จ.ตาก เข้าร่วมสังเกตุการณ์และเป็นสักขีพยานการประชุม


//////////