สภากาชาดไทยเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตอาสาสภากาชาดไทยที่จังหวัดนนทบุรีโดยมี เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จาก ๑๙ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กว่า 2,000 คน

สภากาชาดไทยเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตอาสาสภากาชาดไทยที่จังหวัดนนทบุรีโดยมี เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จาก ๑๙ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กว่า 2,000 คน


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างจิตอาสาสภากาชาดไทย จังหวัดนนทบุรี ดำเนินการโดยเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย เพื่อให้เยาวชนจังหวัดนนทบุรี ได้รับการปลูกฝังความดีงามและจุดประกายงานด้านจิตอาสาในการช่วยเหลือชุมชนของตนเอง และเป็นเครือข่ายอาสาสมัครสภากาชาดไทย ในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาดไทย และให้เยาวชนเหล่านี้ ตระหนักในการเป็นจิตอาสา และมีแนวทางในการช่วยเหลือผู้อื่น ชุมชน และสังคม เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและรู้จักการแบ่งปัน และได้รับทักษะความรู้การปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และคณะอาจารย์ เยาวชน นักเรียน และนักศึกษา จาก ๑๙ สถาบันการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 2,000 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว


สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี