ปราจีนบุรี ชาวบ้านสุด ทนรวมตัวยื่นหนังสือขับ ไล่ปลัดอบต.

ปราจีนบุรี ชาวบ้านสุด
ทนรวมตัวยื่นหนังสือขับ
ไล่ปลัดอบต.มีคลิปเรียกรับค่าใต้โต๊ะ นักข่าวสะ
ดุ้งถูกจ้างมาทำข่าว!!

วันนี้ 16 สค. 61 ที่อบต.
บางพลวง อ.บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี กลุ่มชาวบ้าน ต.บางพลวง 100 คนได้รวมตัวกันยื่นหนัง
สือขับไล่นายมนตรี พวงทอง ปลัดอบต.บางพลวง นางอัมพร พลรักษา แพทย์ประจำตำบลบางพลวง แกน
นำชาวบ้านให้สัมภาษณ์
ว่าที่ชาวบ้านรวมตัวกัน
ออกมายื่นหนังสือขับไล่
ปลัดอบต.ในครั้งนนี้นั้น
สาเหตุมาจากทนเห็นกับ
พฤติกรรมของปลัดที่มา
ทำงานครึ่งวันบ่อยๆไม่ได้หรือเรียกรับผลประ
เงินจากชาวบ้านโดยนางอัมพรยกตัวอย่างเช่นไปติดค่อขอเลขที่บ้านจะเรียกรับเงินใต้โต๊ะครั้งละ3,000 บาท หากไม่จ่ายก็จะไม่ยอมทำเรื่องให้ พวกตนมีคลิปวีดีโอ
ด้วย และพูดจาข่มขู่ประชาชน ซึ่งหลายคนเคยประสบปัญหานี้ จึงรวมตัวกันมายื่นหนังสือขับไล่ปลัดอบต.ให้ออกนอกพื้นที่โดยมีป้ายเขียนข้อความว่า ปลัดอบต.ออกไป เราไม่เอาปลัดมนตรีปลัดอบต.กินเวลาประชาชน เป็นต้น โดยมีทหารชุดรส.มทบ.12 มาสังเกตุการณ์ ซึ่งนายเสถียร แก้วไทยเลิศ นายกอบต.บางพลวงออกมารับหนังสือพร้อมกับนายมนตรี นายมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ว่าจากกรณีที่มีชาวบ้านมายื่นหนังสือขับไล่ตนออกจากพื้นที่ครั้งนี้ยังไม่
ทราบว่าเรื่องใดบ้าง ตน
ขอบอกว่าประชาชนที่
มายื่นหนังสือขับไล่ตน
กล่าวหาตนทรุตจริต
ต่อหน้าที่นั้นตนไม่เป็น
ความจริงอย่างที่ถูก
กล่าวหา มีแกนนำบางคนที่เสียผลประโยชน์ที่ตนขัดขวางกระบวนการ
ประมูลงานต่างๆ คนที่มา
ยื่นหนังสือขับไล่ตนวันนี้
หากตนทราบว่าไม่ใช่
เรื่องจริงอาจจะฟ้องกลับทุกคนที่ทำให้เสียชื่อเสียง ตนพร้อมที่ชี้แจง
ต่อเรื่องนี้ หลังจากยื่น
หนังสื่อต่อนายกอบต.
ได้เดินทางไปยื่นหนังสือขับไล่ต่อนายวรรณชัย
นิยม นายอำเภอบ้าน
สร้างอีกด้วย ซึ่งนายอำเภอกล่าวว่า จะราย
งานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบและไตร่
สวนเรื่องนี้อย่างเร็วที่สุด
และจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย ภายในหนึ่งเดือนหรือในกรอบเวลาที่ทางราชการกำหนดไว้นางสำราญ ยะประดิษฐ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี ได้กล่าวว่า
ปลัดอบต.ปรพฤติตัวไม่เหมาะสมทำใหญ่โตเข้ากับประชาชนไม่ได้เคยมาติดต่อราชการด้วยก็ไม่ได้บ่ายเบี่ยงอยู่เสมอตนและชาวบ้านจึงรวมตัวยื่นหนสือขับไล่ปลัดอบต.ให้ออกจาก
พื้นที่ชาวบ้านทั้งตำบล
รับไม่ได้กับพฤติกรรม
ของปลัดอบต.คนนี้หาก
ไม่ย้ายออกจากพื้นที่จะ
ออกมายื่นหนังสือขับไล่
อีกจนกว่าจะออกจาก
พื้นที่นี้ มีคลิปจากประ
ชาชนที่มาติดต่องานซึ่ง
ปลัดอบต.เรียกรับเงิน
ใต้โต๊ะจากผู้ประกอบ
การรายหนึ่งที่มาขอดำ
เนินการ ในคลิปปลัดเรียกรับเงินจากผู้ประกอบการรับเหมา
จำนวนหลายพันบาท
ผู้ประกอบการทำทีจ่าย
เงินให้ปลัดอบต. หลังรับเงินปลัดบอกจะเร่งดำ
เนินการให้โดยเร็วผู้ประ
กอยการได้ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน ขณะที่มีผู้
สื่อข่าวหลายคนมาทำ
ข่าวนี้ต่างคนต่างสงสัย
ว่านักข่าวคนนั้นคนนี้ถูก
จ้างมาทำข่าว แต่พอถามกลับไม่กล้าบอกว่า
ใครจ้างมาใครรับใครไม่
รู้เรื่องรู้อยู่แก่ใจไม่ใช่ว่า
พูดเอามันเข้าว่า..

ภาพ/ข่าว:ทองสุข

สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…