วันอาทิตย์ ที่ 28 เดือนพฤศจิกายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช.

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 16.20 นาฬิกา ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. ในสัปดาห์นี้ว่า จะมีการประชุมเพียง 1 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 โดยจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ในวาระที่ 2-3 และร่าง พ.ร.บ. การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. …. ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ จากนั้น จะมีการขอขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ. การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. … ออกไปอีก 60 และขยายเวลาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. …. และร่าง พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกไปอีก 30 วัน สำหรับในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 งดการประชุม เนื่องจากจะมีการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 76 จังหวัด เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนและแนวทางแก้ไขจากส่วนต่าง ๆ
โฆษกวิป สนช. เปิดเผยด้วยว่า ที่ประชุมวิป สนช. ยังได้มีการพิจารณากฎหมาย 2 ฉบับที่ สนช. เป็นผู้เสนอ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาและให้มีการวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกาได้ในกรณีที่ประธานของศาลชั้นอุทธรณ์และประธานศาลฎีกาเห็นสมควร และให้มีการวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมแผนกคดีของศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างศาลและระบบวิธีพิจารณาคดีพิเศษที่เปลี่ยนแปลงไปตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีพิเศษต่าง ๆ และร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 เพื่อให้คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีอำนาจออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการ ซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกาเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: