จังหวัดกระบี่จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 ตามโครงการรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

จังหวัดกระบี่จัดพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 ตามโครงการรวมพลกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 

วันนี้ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสุดมงคล เทศบาลเมืองกระบี่ ว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ประธานในพิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินและพิธีรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 โดยมี นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดกระบี่ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหมู่บ้านชุมชนที่ได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าร่วมในพิธี ซึ่งในปี 2561 จังหวัดกระบี่ มีหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 9 หมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้ง จังหวัดกระบี่ ได้ส่งมอบพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อนำไปประดิษฐานไว้ ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และใช้ในกรณีสำคัญต่างๆในหมู่บ้าน/ชุมชน


จากนั้นว่าที่ร้อยตรีอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ได้มอบเงินขวัญถุง ให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน 9 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 8000 บาท ได้แก่(1).บ้านช่องแบกหมู่ที่ 1 ตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา (2.)บ้านอ่าวลึกน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวลึก อำเภออ่าวลึก (3.)บ้านในไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองทะเล อำเภอเมืองกระบี่ (4.)บ้านนาออก หมู่ที่ 6 ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง (5.)บ้านโคกคา หมู่ที่ 7 ตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม (6.)บ้านพรุพี หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม (7.)บ้านคลองโตนด หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลันตา อำเภอเกาะลันตา (8.)บ้านควรทราย หมู่ที่ 6 ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ (9.)ชุมชนคู่เมือง เทศบาลเมืองกระบี่ นอกจากนี้การทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินครั้งนี้ได้ยอดเงินบริจาคจำนวน 593,573 บาท และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 สมทบ 124,300 บาท รวมเป็นเงิน 663,873 บาท
ทั้งนี้ เพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินจากจังหวัดแล้ว ให้หมู่บ้าน/ชุมชน เชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินกลับสู่หมู่บ้านของตนเอง นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ นำไปใช้สำหรับกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นอันดับแรก แล้วจึงนำไปแก้ปัญหาอื่นๆ ที่เป็นปัญหาความเดือนร้อนของหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นต่อไปได้ โดยให้เป็นไปตามปณิธานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

////ส.ปชส.กระบี่