วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เปิดอาคาร 100 ปี สาธารณสุข 11 ชั้น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เปิดอาคาร 100 ปี สาธารณสุข 11 ชั้น เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ และตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

.
นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 2 เป็นประธานเปิดป้ายอาคาร 100 ปี สาธารณสุข ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เนื่องในโอกาสที่กระทรวงสาธารณสุขครบรอบ 100 ปี ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2515 เป็นโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เริ่มเปิดการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ 2517 และได้ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข องค์กรวิชาชีพ

.
นางสาววาสนา มั่งคั่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ กล่าวว่า วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้รับพระราชทานนาม จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ เพื่อตอบสนองระบบสุขภาพชุมชน แต่เวลาผ่านมากว่า 40 ปี สภาพอาคารทรุดโทรม ไม่พร้อม ดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านสุขภาพ ที่มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น จึงได้รับการอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุข ก่อสร้างอาคารทดแทน เป็นอาคารเรียนและหอนอน 11 ชั้น เพื่อใช้เป็นพื้นที่จัดการเรียนการสอน และการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป

.
ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยพิธีสงฆ์ การแข่งขันทางวิชาการ พร้อมทั้ง ซุ้มนิทรรศการ 100 ปี การสาธารณสุขไทย โดยมี 8 วิทยาลัย ร่วมออกบูธ ได้แก่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีเชียงใหม่ นครลำปาง พะเยา สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ แพร่ อุตรดิตถ์ พุทธชินราช และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก

.
โกเมศ ช่วยบุญ ทีมข่าวจังหวัดอุตรดิตถ์ รายงาน