ชาวบ้านร่วมทำแนวกันไฟป่าป้องกาแฟและหมู่บ้านตนเอง ( มีคลิป )

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
150262_ชาวบ้านร่วมทำแนวกันไฟป่าป้องกาแฟและหมู่บ้านตนเอง15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 0700 น
ชาวบ้าน8 หย่อมบ้าน หมู่ที่ 10 บ้านโป่งพัฒนา ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมวันละ130-150 คนเข้าทำการสร้างแนวกันไฟป่าเข้าหมู่บ้านและป้องกันไฟป่าเข้าเผาไร่กาแฟของชาวบ้านที่ปลูกร่วมกับป่า นายสิงห์ จันทร์จีรัสถ์ ผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งว่าได้จัดทำแนวกันไฟป่าทุกปีตั้งแต่ปี2552-2562 จัดทำกันมาแล้วร่วม10ปี ได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านทุกครัวเรือน 123 ครัวเรือน และมีชาวบ้านมาเพิ่มทุกวันปีนี้จัดทำแนวกันไฟป่าตั้งแต่วันที่ 13,14,15,16 กุมภาพันธ์ 2562 4 วัน เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนถึงหน้าไฟไหม้ป่า ในปีที่แล้วนั้นไฟป่าไม่มีเพราะว่าชาวบ้านทุกคนให้ความร่วมมือไม่เผาป่า และคอยเป็นหูเป็นตาให้กันและกันและเพื่อป้องกันไฟป่าเข้าทำลายไร่กาแฟของตนเอง จึงไม่มีไฟป่า ในปีนี้ก็คาดว่าจะไม่มีการเผาป่า

 

เพราะทุกคนรักในผืนป่าของตนเองซึ่งเป็นป่าต้นทุนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคทั้ง 8 หย่อมบ้าน และชาวบ้านที่อยู่ปลายน้ำได้ใช้กันทั่วถึงและยังสามารถเก็บรักษาในอ่างเก็บน้ำแม่นาวางตามศาสตร์พระราชา เกษตรกรใช้ทำนาได้ตลอดปี และทำสวนทำไร่ได้ตลอดปี จึงไม่มีการเผาในป่านี้ ต้นไม้ใหญ่ยังมีพอประมาณและยังสมบูรณ์อยู่ชาวบ้านที่นี่ช่วยกันรักษาดีมากๆ ทางนายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสิทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ามาให้กำลังใจและสนับสนุนงบประมาณทำอาหารเลี้ยงชาวบ้านที่มาช่วยจนแล้วเสร็จ และยอมรับว่าชาวบ้านหมู่นี้ได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมจริงและยังไม่เคยเห็นที่ไหน ที่มีการร่วมมือกันจัดทำแนวกันไฟป่า3-4 วัน แบบนี้และยังจัดเวรยามคอยดูแลป่ากันอย่างเข้มแข็ง ดอยแปร นี้มีความสูง1400 เมตร ปลูกกาแฟอาราบีก้าสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านครอบครัวละ 25,000-70,000 บาท ในปีที่แล้วและจะสร้างรายได้ในปีต่อไปอีกชั่วลูกหลานถ้าร่วมมือกันรักษาป่าและป้องกันไฟป่าไม่เผาป่า ทางหมู่บ้านได้ร่วมมือกันรักษาป่าโดยนำกาแฟมาปลูกสร้างรายได้ให้กับตัวเองและเกิดความรักและห่วงแหนในการรักษาป่า ในวันนี้มีทั้งเจ้าหน้าทีอาสารักษาดินแดนแม่อาย ปลัดอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา เยาวชน ได้มาร่วมกัน คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จทั้ง15 กิโลเมตรในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

 

%d bloggers like this: