วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

คนต้นแบบ “นางนิศาชล อภัยวงค์” แชมป์เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ พลิกพื้นดิน 19 ไร่ ใช้แนวคิดตามแนวศาสตร์พระราชา

คนต้นแบบ “นางนิศาชล อภัยวงค์” แชมป์เกษตรกรดีเด่น สาขาไร่นาสวนผสมระดับประเทศ พลิกพื้นดิน 19 ไร่ ใช้แนวคิดตามแนวศาสตร์พระราชา

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นายสมพล แสนคำ ร่วมการประกวดและให้ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดจากกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดยนางสมคิด นุ่มปราณี ผอ. กลุ่มจัดการฟาร์มและเกษตรกรรมยั่งยืนกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะกรรมการ และการประกวดในครั้งนี้นายชัชวาล พุทโธ นายอำเภอเชียงดาวนำทีมหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพไร่นาสวนผสม นางนิศาชล อภัยวงค์ เกษตรหมู่ที่ 8 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่อายุ 56 ปี ชนพื้นเมืองชาวละหู่ เดิมเคยเป็นทั้งลูกจ้างจำหน่ายสินค้า จนปี 2534 หันกลับมาทำอาชีพเกษตรบนพื้นที่ของตน 19 ไร่ โดยปลูกไม้ผลดั้งเดิม เชิงเดี่ยวคือลิ้นจี่ พึ่งพาสารเคมีเพียงอย่างเดียว แต่รายได้นั้นกลับไม่พอกับรายจ่ายต่างๆ ทั้งค่าปุ๋ย ยา

จึงปรับเปลี่ยนโดยปลูกพืชหลากหลาย “ตามแนวศาสตร์พระราชา” เน้นมีทั้งพืชผักอายุสั้น ไม้ผล ข้าว เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลา ภายใต้ระบบGAP แบ่งที่ทำที่อยู่อาศัย แหล่งน้ำ ที่พัก ลดการพึ่งพาสารเคมี เป็นไปอย่างเกื้อกูล เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทำให้มีรายได้เข้ามา เช่นองุ่น จากที่เคยขายได้กิโลละ 80 บาท แต่พอปลูกโดยลดการใช้สารเคมี ขายได้กิโลละ 200 บาท มีตลาดเข้ามาที่หน้าสวน เศษผักก็นำไปเป็นอาหารปลา หรือทำปุ๋ยหมัก ซึ่งเป็นการลดต้นทุน ลดของเสียจากภาคการเกษตร และจนกระทั่งสามารถเป็นเกษตรกรต้นแบบให้เกษตรกรรายอื่นได้จากการปฏิบัติจริง ส่วนลูกชายถึงเรียนจบระดับปริญญาตรี แต่กลับมาช่วยดูแลด้านการเกษตรผ่านช่องแบรนด์ ชื่อสวนองุ่นนิศาชล รวมถึงการตลาด FaceBook, Line, Instragram ด้วยเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น สามารถต่อยอดอาชีพเกษตร และพิสูจน์ได้ว่าอาชีพนี้สามารถอยู่ได้อย่างพอเพียง และยั่งยืน อีกด้วย.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: