Uncategorized

ป.ป.ท.เขต 6 ลุยตรวจเมืองชาละวันสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน

ป.ป.ท.เขต 6 ลุยตรวจเมืองชาละวันสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
วันที่ 29 ส.ค. 2561 นางรมณี กลั่นบิดา ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ท.เขต 6 เป็นผู้อำนวยการสั่งการให้ พ.ต.ท.ธนชัย เวศอุไร นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ , ร.ต.อ.อัศวิน เบญจโอฬาร นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 6 ลงพื้นที่เข้าตรวจการใช้งบประมาณตามโครงการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนปีงบประมาณ 2561 ที่สำนักงานสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ดำเนินการนำงบประมาณไปก่อสร้างฝายชะลอน้ำกว่า 30 แห่ง ใช้งบประมาณแห่งละ 100,000 บาท เพื่อการจัดซื้อวัสดุและจ้างแรงงานราษฎรในท้องถิ่นให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง โดยมี สนง.พัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กำกับดูแลและตรวจการจ้าง
สำหรับการลงพื้นที่ลุยตรวจของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 6 ในวันนี้ได้เข้าตรวจการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในเขตพื้นที่ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน และ ในเขต ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ รวมไปถึงในเขตตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึง ฝ่ายปกครอง และทหารจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดพิจิตร ( กกล.รส.จ.พิจิตร) , กอ.รมน.พิจิตร ร่วมตรวจในครั้งนี้ด้วย
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การลุยตรวจการใช้งบประมาณก่อสร้างฝายชะลอน้ำโดยจัดซื้อวัสดุในท้องถิ่นและจ้างแรงงานชาวบ้านดำเนินการใช้ทรายผสมกับปูนซิเมนต์ ( ปูนปอตแลนด์) กรอกใส่ถุงและนำไปวางเรียงเพื่อให้เป็นฝายชะลอน้ำที่ส่วนใหญ่จะก่อสร้างอยู่ในลำคลองหรือในคลองซอยที่มีขนาดกว้างประมาณ 5-6 เมตร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากฝายชะลอน้ำดังกล่าว โดยในการตรวจครั้งนี้เจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 6 กล่าวว่า…การมาตรวจในครั้งนี้ไม่ใช่เครื่องหมายยืนยันว่าการดำเนินการถูกต้องหรือการมาจ้องจับผิดแต่เป็นการประสานพลังเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อให้คำแนะนำกับหน่วยงานดำเนินการให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก่อนที่จะเบิกจ่ายเงินงบประมาณของแผ่นดิน ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว ในส่วนของการลงรายละเอียดในการตรวจครั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบว่าการดำเนินการแบบภูมิปัญญาชาวบ้านก็ยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.เขต 6 ก็ได้ให้คำแนะนำ ว่า ควรแก้ไขหรือทำสิ่งใดเพิ่มเติมอีกด้วย

สิทธิพจน์ พิจิตร