Uncategorized

องคมนตรีปฎิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

องคมนตรีปฎิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

เมื่อเวลา 10.10 น. วันที่ 29 สิงหาคม 61 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการติดตาม
และขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงาน กปร. เดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย มัสยิดบาโง บ้านโคกพะยอม โครงการอ่างเก็บน้ำอัยปาโจพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัดชนาราม และศูนย์ศิลปาชีพบ้านไทยสุข เพื่อเยี่ยมประชาชนรวมถึงรับฟังถึงสถานการณ์ การดำรงชีพและการประกอบอาชีพของราษฎร พร้อมทั้งให้กำลังใจและร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส


โดยจุดแรกได้เดินทางไปยังมัสยิดบาโง บ้านโคกพะยอม หมู่ที่ 2 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยผู้นำศาสนาได้ร่วมดูอาร์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานความห่วงใยราษฎรในการดำรงชีวิต มีพระราชประสงค์ให้ราษฎรมีความสงบสุขและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยทั่วกัน
ในโอกาสนี้ องคมนตรีและคณะฯ ได้เยี่ยมราษฎรกลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดตำบลโคกเคียน ที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกระจูด ซึ่งเป็นพืชที่พบได้ในท้องถิ่นนำมาจักสานเป็นภาชนะเครื่องใช้ในครัวเรือนที่มีความหลากหลายและทันสมัย กลุ่มผลิตภัณฑ์กระจูดได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการศิลปาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อปี 2536 มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นสวยงามจนได้รับพระราชทานรางวัลอยู่เป็นประจำทุกปี ต่อมาในปี 2546 สมาชิกได้นำผลิตภัณฑ์กระจูดเข้าร่วมคัดสรรผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ในประเภทของใช้และประดับตกแต่ง ซึ่งได้รับการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว และผลิตภัณฑ์ระดับ 4 ดาว จึงทำให้ผลิตภัณฑ์กระจูดของชาวตำบลโคกเคียนมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของตลาดผู้อุปโภคและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้อีกด้วย
จากนั้นในช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำอัยปาโจพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบาโง หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมกับติดตามการดำเนินงานและพบปะราษฎรเพื่อรับทราบชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงประโยชน์จากโครงการ พร้อมกันนี้องคมนตรี และคณะ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาสุลต่าน หรือปลาบ้า จำนวน 35,000 ตัว และปลาตะเพียนขาว จำนวน 35,000 ตัว เพื่อเผยแพร่ขยายพันธุ์ต่อไป
โครงการอ่างเก็บน้ำอัยปาโจพร้อมระบบส่งน้ำฯ เป็นโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 20กันยายน 2541 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาโละ ขอพระราชทานโครงการ พร้อมพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ำพร้อมระบบท่อส่งน้ำ เพื่อเป็นแหล่งน้ำสำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคของราษฎรหมู่บ้านต่างๆ ในเขตตำบลลาโละ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2545 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำอัยปาโจพร้อมระบบส่งน้ำฯ โดยกรมชลประทานได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำอัยปาโจพร้อมระบบส่งน้ำฯ ตั้งแต่ปี 2545 แล้วเสร็จเมื่อปี 2547 ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดทำนบดินสูง 12.00 เมตร ความจุ 717,840 ลูกบาศก์เมตร ระบบส่งน้ำท่อ AC พร้อมอาคารประกอบ และถังกรองน้ำ-เก็บน้ำ ขนาดความจุ 10 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 7 แห่ง สามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎรเพื่อการเกษตร จำนวน 1,000 ไร่ และเพื่อการอุปโภคบริโภค จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบือแรง หมู่ที่ 1 บ้านอีนอ หมู่ที่ 3 บ้านบริจ๊ะ หมู่ที่ 7 และบ้านไทยสุข หมู่ที่ 8 จำนวนประชากร 4,177 คน และส่งน้ำสนับสนุนชุดควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ กำลังพล 113 นาย มัสยิดจำนวน 2 แห่ง และโรงเรียนบ้านอีนอ จำนวน 1 แห่ง ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี พร้อมทั้งมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำอัยปาโจอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบคณะกรรมการบริหารการใช้น้ำอีกด้วย


จากนั้น องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปวัดชนาราม บ้านไทยสุข หมู่ที่ 8 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อสักการะพระประธาน และติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศิลปาชีพบ้านไทยสุข ปัจจุบันสมาชิกรวมจำนวน 14 คน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เสริมโดยผลิตภัณฑ์จะนำส่งศูนย์ศิลปาชีพสวนจิตรลดา และราษฎรจะได้รับพระราชทานเงินเป็นรายได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคงเป็นประจำทุกปี


/////////////////////////////////////// 29 สิงหาคม 2561