Uncategorized

ยโสธร เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก บูรณาการร่วมเครือข่ายหลายภาคส่วน จับมือกันหนุนให้มีอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ยโสธร เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก บูรณาการร่วมเครือข่ายหลายภาคส่วน จับมือกันหนุนให้มีอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ รพ.สต.หนองคูน้อย และ รพ.สต.น้ำคำ จับมือกันหนุนให้มีอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมทั้งแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย
วันนี้(29ส.ค.61) นายรักทวี ผลขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งมีเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกจังหวัดยโสธร ร่วมกับสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคูน้อย (รพ.สต.)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำคำ(รพ.สต.) เพื่อหามาตรการและปลูกฝังจิตสำนึกเรื่องเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร โดยมีนายสัญชาติ พลมีศักดิ์ แกนนำสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร ครู แม่ครัวในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้ปกครอง เกษตรกร ผู้นำ อสม. รวมกว่า 50 คน
ภายหลังประธานกล่าวเปิดงาน ทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร ได้ชี้ชวนให้เห็นถึงพิษภัยของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การตกค้างของสารเคมีในพืชผักตามท้องตลาด ตลอดจนเครื่องปรุงอาหารที่เป็นอันตราย หากใช้ในปริมาณที่มากจนเกินไป เช่น น้ำตาล เกลือ เครื่องปรุงรสต่างๆ พร้อมทั้งแบ่งกลุ่ม ออกเป็น 4 กลุ่มเพื่อเป็นการระดมความคิดเพื่อร่วมกันนิยามความหมายคำว่า “อาหารปลอดภัย ในตำบลน้ำคำ” ซึ่งทำให้ข้อสรุปร่วมกันว่า อาหารปลอดภัยในตำบลน้ำคำ ประกอบด้วย วัตถุดิบต้องรู้ที่มาซึ่งต้องมาจากแหล่งผลิตที่ปลอดภัย เช่น ซื้อจากชุมชน ปลูกเอง เป็นต้น นอกจากนั้นที่ประชุมยังให้ความสำคัญกับผู้ปรุงอาหาร ซึ่งต้องมีความรู้ในการทำให้อาหารปลอดภัย การใช้เครื่องปรุงที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และเอาใจใส่กับผู้กิน ส่วนสิ่งแวดล้อมต้องมีแหล่งน้ำที่ไม่ปนเปื้อน ดินต้องไม่มีสารเคมี นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ยกตัวอย่างเมนูอาหารที่ทำในศูนย์เด็ก ซึ่งประกอบด้วยไข่ ปลา และไก่ เป็นหลัก ซึ่งมีเกษตรกรที่มาร่วมประชุมได้แสดงตัวว่าผลิตวัตถุดิบดังกล่าวด้วยระบบอินทรีย์ ทำให้เห็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ปลอดภัยไปในคราวเดียวกัน
ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำคำ และ รพ.สต.ทั้งสองแห่ง ได้ปลูกฝังแนวคิดเรื่องเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ผ่านหนังสือ 2 เรื่อง ได้แก่ อีเล้งเค้งโค้งเกษตรสุขสันต์ขุนคันคาก และ เกษตรอินทรีย์ผีบักอึ่ง ซึ่งทำให้เกิดกระแสเรื่องการกลัวสารเคมี ยาฆ่าหญ้า ในเขตตำบลน้ำคำ ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการต่อยอดสู่โครงการอาหารปลอดภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เป็นอย่างดี


………………………………
นายอุทัย มานาดี / โทร.098-1194212