Reporter&Thai Army

การเสวนาและแถลงข่าว “ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ จว.ล.พ.” เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย

เมื่อ 29 ส.ค.61, 1330 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.นพดล คามเกตุ เสธ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ ร.ท.มนูญ คำอักษร น.ฝกร.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., สนง.พาณิชย์ จว.ล.พ., สนง.เกษตรและสหกรณ์ จว.ล.พ., สนง.สหกรณ์ จว.ล.พ., ผู้บริหาร บริษัท ชิตา ออร์แกนิค ฟู้ด จำกัด, เกษตรกร/ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์, สื่อมวลชน ในพื้นที่ จว.ล.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมการเสวนาและแถลงข่าว “ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์ จว.ล.พ.”

เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ เข้าสู่มาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ และจดจำของผู้บริโภคทั่วไป อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการฯ/กลุ่มเกษตรกร ของ จว.ล.พ. ซึ่งได้นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงภายในงาน โดยผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อส่งเสริมให้เป็นสินค้าอินทรีย์ ตามโครงการส่งเสริมตลาดสินค้าอินทรีย์และขยายช่องทางการตลาดสู่อาเซียน ประจำปี พ.ศ.2561 เป็นการส่งเสริมการทำให้มีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้น สร้างรายได้ และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับเกษตรกร, ชุมชน และผู้ประกอบการฯ สถานที่จัดกิจกรรมฯ ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้องแจ่มฟ้า ช้อปปิ้งมอลล์ ต.เวียงยอง อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายสำเริง ไชยเสน รอง ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 100 คน