ณ Hall3/0 (Ground floor), Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ Hall3/0 (Ground floor), Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141

และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทย ประกอบด้วย นายศราวุธ เพชรพนมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมกลุ่มอาเซียน+3 และการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย– แปซิฟิก

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมกลุ่มฯ ครั้งที่ผ่านมา รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา โดยผู้แทนกลุ่มฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มอาเซียน+3 รวมถึงการพิจรณาวาระที่สำคัญ คือ การพิจารณาผู้แทนกลุ่มเพื่อลงสมัครในตำแหน่งต่าง ๆ ที่ว่างลงในสหภาพรัฐสภา ซึ่งที่ประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาตร์เอเชีย-แปซิฟิก ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองให้ผู้แทนรัฐสภาไทย 3 คน ประกอบด้วย 1. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (Member of the IPU Executive Committee) 2. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ และ 3. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ดำรงตำแหน่ง Bureau Member ในวาระที่เหลืออยู่ของไทยในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้าและคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกิจการสหประชาชาติ

ภาพและข่าวโดย: กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: