ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

เปิดงานนมัสการหลวงปู่พระครูปทุมสโรภาส พระผู้สร้างเมืองปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด

2 มิถุนายน 2567 ที่วัดสระปทุม จ.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานนมัสการหลวงปู่พระครูปทุมสโรภาส ประจำปี 2567 พระผู้สร้างเมืองปทุมรัตต์ โดยมี นายปริวาส ชัยเลิศ นายอำเภอปทุมรัตต์, นายคงคา ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ, นางเกศินี กวนทา รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด, นายชัชวาลย์ แพทย์ยาไทย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ด, นางนวรัตน์ พาโคกทม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นายวชิร วงษ์ชาดี ประธานมูลนิธิหลวงปู่พระครูปทุมสโรภาส พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ ร่วมพิธี

เนื่องด้วย อำเภอปทุมรัตต์เป็นอำเภอที่จัดตั้งขึ้นโดยการนำของหลวงปู่พระครูปทุมสโรภาส (ปู่เฮ้า กันฺตสีโล แพงจันทร์) ที่ได้นำพาพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอปทุมรัตต์ ร่วมกันจัดตั้งกิ่งอำเภอปทุมรัตต์และยกฐานะมาเป็นอำเภอปทุมรัตต์ตามลำดับ โดยขอแยกออกจากอำเภอเกษตรวิสัย ในปี พ.ศ. 2506 ซึ่งไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด

ดังนั้น ด้วยความศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่พระครูปทุมสโรภาส พระผู้สร้างอำเภอปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิหลวงปู่พระครูปทุมสโรภาส ตลอดทั้งพ่อแม่ พี่น้องชาวอำเภอปทุมรัตต์ ได้ร่วมกันจัดงานนมัสการหลวงปู่พระครูปทุมสโรภาสเป็นประจำทุกปี ซึ่งเริ่มครั้งแรกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 47 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ระหว่างวัด บ้าน และหน่วยงานราชการ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวปทุมรัตต์ ได้รำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ หลวงปู่พระครูปทุมสโรภาส (ปู่เฮ้า กันฺตสีโล แพงจันทร์) พระผู้สร้างอำเภอปทุมรัตต์ และเพื่ออนุรักษ์สืบสาน ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

สมนึก บุญศรี  รายงาน