ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด – ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวานปีงบประมาณ 2562 !!!

ร้อยเอ็ด – ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวานปีงบประมาณ 2562 !!!

วันนี้เมื่อเวลา 08.30 น วันที่(19 เมษายน 2562) นายจงจิตดี จอมคำสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ประธานกล่าวเปิดงานโครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยโรคเบาหวาน ปีงบประมาณ 2562 

ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2562 ,นางกุสุมา จันทรวิภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง
กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์

โรคเบาหวานเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและคร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุด แสดงว่าโรคเบาหวานมีแนวโน้มสูงมากขึ้นเรื่อยๆ เริ่มมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง และนำไปสู่การเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เรื้อรังหรือรุนแรงได้ อาทิเช่น ภาวะหลอดเลือดตีบแข็งความดันโลหิตสูงจอประสาทตาเสื่อมไตวายโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดร่วมกับเป็นแผลเรื้อรัง ติดเชื้อได้ง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดความพิการหลายประการ ได้แก่ ตาบอด หรือ ถูกตัดขา

ซึ่งปัญหาภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ สามารถส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รวมทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัวหากผู้ป่วย/ครอบครัวไม่มีความเข้าใจในโรคที่ผู้ป่วยกำลังเผชิญอยู่ ร่วมกับให้การดูแลผู้ป่วยไม่ถูกต้อง ปัญหาด้านต่างๆที่กล่าวมารวมถึงภาวะแทรกซ้อนก็อาจเกิดขึ้นได้ หากไม่สามารถควบคุมภาวะแทรกซ้อนให้อยู่ในภาวะปกติได้ ก็ส่งผลให้เกิดปัญหาที่เรื้อรังต่อไป

จากผลการดำเนินงานโครงการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง วันนี้ มีผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนจำนวน 270 คน มีประธานอสมเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนในพื้นที่ตำบลโนนรังพี่น้องประชาชน เข้าร่วม โดยพร้อมเพียงกัน ดังนั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดูแลส่งเสริมสุขภาพและป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางตาและทางเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน จึงได้จัดโครงการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาและเท้าของผู้ป่วยโรคเบาหวานขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานทุกรายต้องได้รับการตรวจประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตา ไต และเท้า
วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จ ขนาดปัญหา เป้าหมาย 1 ปี1. เพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลตนเองและสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางตาและทางเท้า
ตัวชี้วัดความสำเร็จ :
ผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียนสามารถดุแลตนเองไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางตาเท้าในการตรวจครั้งถัดไป

2. เพื่อตรวจคัดกรองประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาและทางเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน3. เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะแทรกซ้อนและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงเบื้องต้นต่อการเป็นอัมพฤกษ์/อัมพาต,โรคหลอดเลือดแก่ผู้ป่วยเบาหวาน
ตรวจคัดกรองจอประสาทตาประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาด้วยเครื่อง Funduscamera
ตรวจประเมินและคัดกรองเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ส่งต่อและติดตามผลการรักษาต่อไปสรุปผลการดำเนินงานผลที่คาดว่าจะได้รับผู้ป่วยเบาหวานมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตนเองป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางตาและทางเท้าได้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจคัดกรองประเมินภาวะแทรกซ้อนทางตาและทางเท้าสามารถแก้ไขปัญหาภาวะแทรกซ้อนและส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง

สนับสนุนงบประมาณโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจเข้าถึงพึ่งได้

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ศรีไพร ทูลธรรม ๏ ภาพ/ข่าว
สื่อฯสำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด