ม.แม่โจ้ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสภาคณบดีสาขาการเกษตร แห่งประเทศไทย ร่วมระดมความคิด…. “Smart Agriculture กับทางออกของภาคเกษตรไทย”

ม.แม่โจ้ เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการสภาคณบดีสาขาการเกษตร แห่งประเทศไทย ร่วมระดมความคิด…. “Smart Agriculture กับทางออกของภาคเกษตรไทย”

วันที่ 21 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดการประชุมวิชาการสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 หัวข้อ “Smart Agriculture กับทางออกของภาคเกษตรไทย” ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ และคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหนึ่งในสมาชิกสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมในครั้งนี้ ซึ่งสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ถือเป็นองค์กรกลางที่ร่วมกันในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาสาขาการเกษตรของประเทศ รวมถึงการสร้างความเป็นเอกภาพ ประสิทธิภาพมาตรฐานและร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาบัณฑิตทางด้านการเกษตรของประเทศ ขอขอบคุณสมาชิกสภาคณบดีสาขาเกษตรฯ ทั้ง 33 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ให้การสนับสนุน และร่วมกันระดมความคิด ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนทางวิชาการข้ามศาสตร์สาขา ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร เผยแพร่ผลงานวิชาการอันก่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศต่อไป..”

การประชุมวิชาการฯ ในครั้งนี้ เป็นการบรรยายพิเศษมุมมองและผลงานขององค์กรในหัวข้อ“Smart Agriculture กับทางออกของภาคเกษตรไทย”โดย ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) , คุณเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , คุณพาโชค พิมเลขา กรรมการผู้จัดการ บริษัทโชคอินเตอร์เทค จำกัด, รองศาสตราจารย์ ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ ดร.นิวุฒิ หวังชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและการต่างประเทศ คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีคณบดีสาขาการเกษตรจากสถาบันการศึกษาจำนวน 35 ท่าน คณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมจำนวน 150 ท่าน ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

ทรงวุฒิ ทับทอง
Cr.ฝ่ายสื่อสารองค์กร. ม.แม่โจ้

%d bloggers like this: