ร้อยเอ็ด… สัมภาษณ์สด ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์.. ทุ่มงบกว่า 19 ล้านบาท สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน “หนองฮีโมเดล” จ.ร้อยเอ็ด แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก

ร้อยเอ็ด…
สัมภาษณ์สด ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์.. ทุ่มงบกว่า 19 ล้านบาท สร้างธนาคารน้ำใต้ดิน “หนองฮีโมเดล” จ.ร้อยเอ็ด แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมซ้ำซาก

วันนี้อาทิตย์ที่(14 มิถุนายน 2563) เวลา 09.30 น.นายวันชัย คง
เกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติมาแทน เป็นประธานในพิธีรับมอบบ่อน้ำ โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชน เพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน(ธนาคารน้ำใต้ดิน) โดยมี นายกรกฏ บุญญามิ่ง นายอำเภอหนองฮี ผู้นำหมู่บ้านชุมชน ท้องถิ่นท้องที่ และประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมรับมอบ(ธนาคารน้ำใต้ดิน) ณ หนองหวาย บ้านหนองจาน หมู่ที่ 8 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมประกันวินาศภัยไทย ทุ่มงบกว่า 19 ล้านบาท จัดทำ “โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยื่น (ธนาคารน้ำใต้ดิน)” โดยมอบให้สถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และ ภัยน้ำท่วมให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง และ ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตทุงกุลาร้องไห้ ที่มีความแห้งแล้งและประสบกับภาวะน้ำท่วมซ้ำชาก เป็นพื้นที่นำร่องในการทำธนาคารน้ำใต้ดินที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของไทย และเป็นต้นแบบ “หนองฮีโมเดล” ให้กับชุมชนอื่น ๆ ต่อไป พร้อมส่งมอบบ่อน้ำธนาคารน้ำใต้ดินในโครงการฯ รวม 3,095 บ่อ เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน
โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจัหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบ ณ หนองหวาย บ้านหนองจาน หมู่ที่8 ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกับวินาศภัยไทย กล่าวว่า โครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้สอยสมดุลและยั่งยืน ในพื้นที่ตำบลดูกอึ่ง และตำบลเด่นราช อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด นี้เกิดขึ้นจากการที่สมาคมประกันวินาศภัยไทยเล็งเห็นว่า การเกิดภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภัยแล้งหรือภัยน้ำท่วมนั้นเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศไทยที่ประชาชนทุกภาคต้องประสบกับปัญหาเช่นนี้ทุกปี และนับวันจะยิ่งเพิ่มความรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
ของพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่งมาก ทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ตลอดจนการขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ แม้ว่าการประกันภัยข้วนาปี การประกันภัยข้าวโพดเลี้ยสัตว์ รวมถึงการประกันภัยพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ จะมีบทบาทสำคัญในการชดเชยความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นให้กับเกษตรกรได้ส่วนหนึ่ง แต่ก็ถือเป็นการช่วยบรรเทาความเสียหายที่ปลายเหตุ

“ด้วยเหตุนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทยจึงมีแนวคิดในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนและ
เกษตรกรที่ประสปัญหหาการเกษตรเนืองจาภัยแล้งและน้ำท่วมให้มีคุณภพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ขึ้น โดย
การขับเคลื่อนร่วมกับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและภัยน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืน จึงได้ศึกษาข้อมูลในการช่วยเหลือโดยใช้แนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนวคิดของ ธนาคารน้ำใต้ดิน” และได้รับความกรุณาจากพระนิเทศศาสนคุณ หรือหลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ และประธานมูลนิสริปัญโญ ได้อนุญาตให้สถาบันน้ำนิเทศศสนคุณ จัดทำโครงการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของการ
พัฒนาแหส่งน้ำในชุมชนด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยใช้องค์ความรู้ของท่านในการวางแผนตลอดจนดำเนินการขุดบ่อน้ำที่ถูกต้องตามหลักการธนาคารน้ำใต้ดิน ภายใต้ชื่อ “โครงการ
บริหารจัดกรหล่งน้ำชุมชน เพื่อกรมีน้ำใช้อย่างสมดุลลและยั่งยืน” และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน โดยได้คัดเลือกพื้นที่ใตำบลดูกอึ่ง และตำบลเด่นราษร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีความแห้งแล้งและประสบกับภาวะน้ำท่วมซ้ำซาก เป็นพื้นที่นำร่องในการทำธนาคารน้ำใต้
ดินที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่ของไทย และเป็นตันแบบให้กับชุมชนอื่น ๆ ได้โครงการนี้มีขอบเขตพื้นที่ดำนินการรวม 2ตำบล 30 หมู่บ้าน มีประชากร 9,408 ครัวเรือน ครอบคลุม
พื้นที่กว่า 78,000 ไร่ ใช้งบประมาณจากกองทุนประกันภัยพืชผล จำนวน 18,920,000 บาท มีการขุดบ่อน้ำตาม
หลักการของธนาคารน้ำใต้ดินในโครงการฯ รวมทั้งสิ้น 3,095 บ่อ โตยมีรูปแบบและขนาดบ่อตง ๆ ประกอบด้วย
1. การขุดบ่อเปิด ขนาดความกว้าง 40 เมตร ความยาว 40 เมตร ความลีก 7-12 เมตร จำนวน 25 บ่อ
(ต.เด่นราษฎร์ จำนวน 9 บ่อ และ ต.ดูกอื่ง จำนวน 16 บ่อ)
2. การขุดบ่อเปิด ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 10 เมตร ความลึก 7-12 เมตร จำนวน 40 บ่อ
(ต.เด่นราษฎร์ จำนวน 15 บ่อ และต.ดูกอื่ง จำนวน 25 บ่อ)
3. การขุดบ่อทอินวัน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 เมตร ความลึก 7-12 เมตร จำนวน 30 บ่อ (ต..เด่น
ราษฎร์ จำนวน 13 บ่อ และ ต.ดูกอื่ง จำนวน 17 บ่อ)

4. การขุดบ่อปิด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ขนาดความกว้าง 1 เมตร ความยาว 1 เมตร ความลีก 1.5
เมตร ภายในบริเวณบ้านเรือนและพื้นที่ชุมชนทั้ง 2 ตำบล 30 หมู่บ้าน จำนวน 3,000 บ่อ
นายอานนท์ กล่วเพิ่มเติมว่ การดำเนินงานในโครงการนี้สมาคมฯ ได้ให้ความสำคัญต่อความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่โดยได้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้นำชุมชพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดโครงการ
เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมให้กับตัวแทนประชาชนทั้ง 2 ตำบลในลักษณะของการทำ
ประชาคมเพื่อให้มีมติเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินการ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้องทั้งในะดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และผู้นำชุมชนในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่วได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่
เดือนกันยายน 2562 เป็นตันมา ซึ่งโครงการได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสถาบันน้ำ
นิเทศศาสนคุณ จึงขอส่งมอบบ่อน้ำโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน
(ธนาคารน้ำใต้ดิน) ในพื้นที่ตำบลคูกอื่ง และตำบลเด่นรษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 305 ปอ
ให้เป็นสาธารณประโยชน์ของชุมชน ตลอดจนมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชวยดูแลบำรุงรักษาต่อไป และขอให้โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน “หนองฮีโมเดล” นี้เป็นตันแบบในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนให้กับชุมชนอื่น ๆ ของประเทศต่อไป ดร.ประจักษ์ บุญกาพิมพ์ ได้กล่าวให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนสำนักข่าวเดินอธิบายชี้แจงในบริเวณพื้นที่บ่อในครั้งนี้

________
คณิต ไชยจันทร์ บพิตร จำปา
กูลศักดิ์ แสงศักดิ์ คมกรช ควงศรีเคน ภาพ/ข่าว ศรีไพร ทูลธรรม Update สถานการณ์ข่าวในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันนี้ครับเจ้านาย

%d bloggers like this: