ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับนายณรงค์ โคตรภักดี ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 15.30 นาฬิกา ณ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับนายณรงค์ โคตรภักดี ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข กรณีที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19 )

ชาวบ้านไดให้ข้อมูล พบว่า ก่อนหน้านี้มีคนหนุ่มสาวในหมู่บ้านได้ไปทำงานในโรงงานในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพฯ และเมืองเศรษฐกิจ และส่งรายได้มาเลี้ยงคนชราและเด็กเยาวชนในหมู่บ้าน ซึ่งพออยู่และมีความสุขตามอัตภาพ แต่ในระหว่างช่วงโรคระบาด โรงงานปิด คนหนุ่มสาวกลับบ้าน ไม่มีรายได้ ครอบครัวต้องพบกับความลำบาก รายได้ที่พอประทังชีวิต คือ รายได้จากการเกษตรเท่านั้น จึงได้รวมตัวกันโดยการนำของผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปลูกผักสวนครัว และดอกไม้โตเร็ว เช่น มะลิ ดาวเรืองเพื่อขาย เนื่องจากเป็นพืชอายุสั้น สร้างรายได้เร็ว และได้บริโภคในครัวเรือน โดยใช้พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านประมาณ 2 ไร่ ซึ่งได้มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนอยู่แล้ว จัดแบ่งเป็นล๊อคให้สมาชิกทำการปลูก ประมาณ 30 ครัวเรือน ทำมาได้ 2 เดือนกว่า

แต่เริ่มมีปัญหาเรื่องน้ำ จึงร่วมกันขุดบ่อบาดาล ต่อมา พบว่า ค่าไฟฟ้าในการสูบน้ำกลายเป็นต้นทุน ทำให้ผักมีราคาแพงขึ้นและรายได้ลดลง จึงร่วมประชุมปรึกษาหารือโดยมีเกษตรตำบลเป็นที่ปรึกษา และได้ข้อสรุปว่า ต้องใช้ระบบโซล่าปั้ม ซึ่งต้องลงทุนประมาณ 48,000 บาท แต่เงินที่ร่วมกันมีอยู่ประมาณ 23,000 บาท จึงขอรับการสนับสนุนจากเงินบริจาคของสมาชิกวุฒิสภา ผ่านโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จำนวน 25,000 บาท เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้และเป็นต้นแบบให้กับชุมชนใกล้เคียงในการรวมกลุ่มต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนตามปรัชญาแนวคิดของเศรษฐพอเพียงต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: