วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ วุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการของอนุกรรมาธิการชุดนี้ว่า ได้ทราบข่าวว่าคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันการทรมานและการบังคับให้สูญหาย พ.ศ. …. ซึ่งจะเข้าสู่ขั้นตอนนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในโอกาสต่อไป ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี แสดงถึงรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการปกป้องและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน และพันธกรณีที่มีต่อประชาคมระหว่างประเทศ ต้องขอขอบคุณรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรมที่ผลักดันร่างกฎหมายฉบับนี้อีกครั้งจนคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ อยากเห็นการเร่งรัดพิจารณากฎหมายฉบับนี้โดยเร็ว
ในเรื่องนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้รับแนวทางจากนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ให้ถือว่ามีความสำคัญ ต้องสานต่อจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เคยพิจารณากฎหมายนี้ แต่เสร็จไม่ทันวาระ คณะอนุกรรมาธิการได้หารือกับผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลายรอบด้วยกัน ดีใจแทนพี่น้องประชาชนที่จะมีกฎหมายที่ก้าวหน้าอีกฉบับหนึ่งในไม่ช้านี้ อยากฝากให้ผู้สนใจร่างพระราชบัญญัตินี้เข้าไปดูบันทึกการประชุมของคณะอนุกรรมาธิการและคณะกรรมาธิการเพื่อเป็นความรู้และติดตามการพิจารณาโดยฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป
ขอเรียนเพิ่มเติมด้วยว่า คณะอนุกรรมาธิการกำลังศึกษาประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพทางการเมือง สิทธิพลเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจและสังคม สิทธิชุมชนประเด็นสัญชาติ ประเด็นสิทธิที่เกี่ยวกับปัญหาชายแดนใต้ ซึ่งล้วนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน คณะอนุกรรมาธิการคำนึงถึงสิทธิที่ประชาชนต้องจะได้รับการอำนวยความยุติธรรมชั้นต้น ทั้งขณะถูกจับกุม ตรวจค้นหรือการปฏิบัติที่โรงพัก ซึ่งสัมพันธ์กับบทบาทของทนายความโรงพัก ระหว่างนี้มีข้อเสนอแนะต่อกระทรวงยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์ สภาทนายความแห่งประเทศไทย ขอให้พิจารณายกระดับการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน เช่น การทำงานเชิงรุก นอกกรอบที่เคยเป็นของกองทุนยุติธรรม เครือข่ายยุติธรรมชุมชน การปรับปรุงกฎหมาย ประสิทธิภาพของทนายความอาสา ทนายความประจำโรงพัก การดูแลผู้ต้องขัง คณะกรรมาธิการชุดใหญ่ที่นายสมชาย แสวงการ เป็นประธาน คาดหวังไว้ว่า วุฒิสภาจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในทุกด้านด้วยการทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์กรอิสระ ภาคราชการ และภาคประชาสังคม

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: