วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จิตอาสาตำบลแม่เหียะ บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

จิตอาสาตำบลแม่เหียะ บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 มิ.ย.63อำเภอเมืองเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาคลองแม่ข่า โดยมี นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมมอบหมายให้จิตอาสาระดับตำบล ดำเนินการ 4 ช่วง ได้แก่ ตำบลท่าศาลา ตำบลหนองหอย ตำบลป่าแดด และตำบลแม่เหียะ ดำเนินการขุดลอกคลอง กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า เก็บขยะ ตั้งแต่ประตูน้ำมหิดล จนถึง ประตูน้ำดอนชัย เชื่อมแม่น้ำปิง เพื่อเป็นการน้อมนำการดำเนินงานตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนา แก้ไข และฟื้นฟูคลองน้ำแม่ข่าให้เป็นไปอย่างมีระบบ เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ให้มีความสะอาด ซึ่งเป็นโครงการตามแผนแม่บทของจังหวัดเชียงใหม่ และการบำเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น เป็นปัจจัยที่จะร่วมสร้างสรรค์ความมุ่งดีต่อการเจริญต่อกันและกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในชาติ

ทั้งนี้จิตอาสาตำบลแม่เหียะ นำโดยนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ นางอำพร ธนากูล กำนันตำบลแม่เหียะ ว่าที่ร.ต.เดชพงศ์ นาคเสวี ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่ นำจิตอาสาตำบลแม่เหียะ พร้อมด้วย จิตอาสาตำรวจภูธรภาค 5 กว่า 300 คน ดำเนินกิจกรรม บริเวณช่วงที่ 3 ตั้งแต่ สะพานหมู่ที่ 9 (โรงงานน้ำเต้าหู้) ถึงประตูน้ำดอนชัย (ลงแม่น้ำปิง) ระยะทาง 1,540 เมตร เพื่อฟื้นฟูแก้ปัญหาและพัฒนาคลองแม่ข่า ตามแผนพัฒนาคลองแม่ข่า ต่อไป.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: