ณ ห้องเพชรทอง ร้อยทองรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ณ ห้องเพชรทอง ร้อยทองรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องเพชรทอง ร้อยทองรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

นำโดย นายสมชาย เสียงหลาย รองประธานกรรมการ คนที่สาม เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ร่วมประชุมปรึกษาหารือ รับฟังข้อคิดเห็นและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

และติดตามมาตรการเยียวยากลุ่มอาชีพต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการจัดประชุมไปเป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: