สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

“สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar) จัดโดย สหภาพรัฐสภา ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ”

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 19.00– 20.15 นาฬิกา นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ เข้าร่วมการสัมมนาสัมมนาออนไลน์ (Webinar) ผ่านระบบการประชุมทางไกล หัวข้อ “การสร้างคืนใหม่ให้ดีกว่าเดิม : บทเรียนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อการเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Building back better : Lessons from the COVID-19 pandemic to enhance the role of parliaments in disaster risk reduction)” จัดโดย สหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union : IPU) โดยความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก และสำนักงานเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ

การสัมมนาออนไลน์ดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก Mr. Saber Hossain Chowdhury ประธานกิตติมศักดิ์ของ IPU เป็นผู้อภิปราย ร่วมด้วยสมาชิกรัฐสภาเซียร์ราลีโอน เบลเยียม และเอกวาดอร์ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ได้รับฟังเกี่ยวกับทิศทางของรัฐสภาต่อการจัดการกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติตาม “กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558–2573 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030)

หรือ กรอบเซนได” และการกำกับตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ตลอดจนแนวปฏิบัติด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศต่าง ๆ ในห้วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้จัดการสัมมนาอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาแสดงความคิดเห็นผ่านระบบข้อความถาม-ตอบออนไลน์เท่านั้น นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล จึงได้สอบถามผ่านระบบดังกล่าวเกี่ยวกับบทบาทในปัจจุบันของกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เนื่องจากรัฐจำนวนมากมีนโยบายมุ่งดำเนินการเพียงฝ่ายเดียวโดยลำพัง โดยลดความสำคัญของความร่วมมือพหุภาคีและระเบียบระหว่างประเทศ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: