วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ อาคารภูมิสุวรรณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคกลาง

นำโดย นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในพื้นที่อำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ และอำเภอไทรโยค เพื่อติดตามการปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งรับฟังข้อมูลข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความคืบหน้าในการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดที่สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ

โอกาสนี้ นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้นำเสนอแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระดับจังหวัด การนำยุทธศาสตร์ชาติไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจังหวัดที่เป็นรูปธรรม รวมถึงกำหนดวิสัยทัศน์เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดกาญจนบุรี คือ “เมืองน่าอยู่ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก”
จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศของจังหวัดกาญจนบุรี รวมถึงมาตรการเพื่อเยียวยาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับจากการลงพื้นที่ไปสู่การดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: