ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อน

ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อน ชุมชนต้นแบบของจังหวัดยะลา ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) พร้อมเดินทางท่องเที่ยวชุมชน One Day Trip ในรูปแบบ New Normal

วันนี้ (15ก.ค.63 ) นายปรารพ เหล่าวานิช ที่ปรึกษาด้านนโยบาย และยุทธศาสตร์ กระทรวงวัฒนธรรม และนายปกรณ์ ตันสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจติดตามการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา หลังจากผ่านการประเมินความพร้อมของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของจังหวัดยะลา ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) โดยมีพ.จ.ท.อนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง นายวนัส ทองนุ้ย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชนคุณธรรมบ้านบ่อน้ำร้อน ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมเดินทางท่องเที่ยวชุมชน One Day Trip ในรูปแบบ New Normal ชีวิตวิถีใหม่ โดยเริ่มจากชมวิถีชุมชนบริเวณบ่อน้ำพุร้อน ชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว และร่วมกิจกรรมลวกไข่ออนเซ็นใต้สุดสุดสยาม ณ บ่อต้มไข่/ชิมไข่ออนเซ็น จากนั้นเดินทางชมสวนส้มช้างโชกุน เป็นสวนส้มขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว่า 200 ไร่ ส้มโชกุนเบตงมีรสชาติดีกว่าแหล่งอื่น และชมการเลี้ยงปลานิลสายน้ำไหล

สายน้ำไหลเย็นจากเทือกเขาสันกาลาคีรี ปลามีขนาดตัวที่ใหญ่ ไม่มีความคาว เนื้อแน่นอร่อย เนื้อปลามีไขมันแทรกเนื้อจึงนุ่ม เป็นการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงและความสำเร็จของคนในชุมชน ที่เข้าใจธรรมชาติ ที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนท้องถิ่น สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวบ้าน นับว่าเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตคนในชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน นอกจากนี้ได้เดินทางไปยังสวนหมื่นบุปผา สวนดอกไม้เบตง ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ของชุมชนโดยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมอุโมงค์ปิยะมิตร อุโมงค์ดินที่อดีตขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มลายาสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบันมีการจัดนิทรรศการแสดงภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตในป่าสำหรับให้ความรู้นักท่องเที่ยว และชมต้นไทรพันปี (ต้นไม้ใหญ่) รุกขมรดก ของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี และจบทริป ด้วยการไปสักการะหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ สถานที่ปฏิบัติธรรมและเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งศูนย์รวมจิตใจคนในชุมชน ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบบ้านบ่อน้ำร้อน ณ วัดบ่อน้ำร้อน ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบบ้านบ่อน้ำร้อน ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรม ทั้ง 2 ท่าน ได้ให้คำแนะนำในเรื่องการขยายผลการพัฒนาการสืบค้นข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ด้วยคิวอาร์โค้ด และได้รับคำชื่นชมในการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน บวร On Tour

โยธิน ประชามติรัฐ อ.เบตง จ.ยะลา

%d bloggers like this: