วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

นำโดย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พลโท จเรศักณ์ิ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคสังคม ณ ห้องประชุมพระธาตุนาดูน ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม คณะสมาชิกวุฒิสภาได้ชี้แจงถึงบทบาท หน้าที่ และอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ 2560 ภารกิจด้านการปฏิรูปประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ อำนาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาร่วมหารือและฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ

ได้แก่
ประเด็นการพัฒนาที่1 : ส่งเสริมและพัฒนาระบบ การผลิต การแปรรูปผลผลิต การตลาด สินค้าเกษตร และอาหารคุณภาพ
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ส่งเสริมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน สู่สังคมรู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอื้ออาทร และสมานฉันท์
ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาจะได้นำมาวิเคราะห์และดำเนินการ
ตามหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: