วุฒิสภา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมในภาวะ New Normal”

วุฒิสภา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมในภาวะ New Normal”

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 นาฬิกา ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ กรุงเทพฯคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมในภาวะ New Normal”

โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดการสัมมนา และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา ตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องกับส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการสัมมนา
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา กล่าวในช่วงพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ได้กำหนดเนื้อหาสาระสำคัญที่จะทำให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์และเที่ยงธรรม
โดยมุ่งเน้นให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัด และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง เพื่อให้เกิดความสุจริต และเที่ยงธรรม ที่สำคัญทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองที่เข้มแข็ง และเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง ในการเลือกตั้งจะต้องคัดสรรเพื่อให้ได้นักการเมืองที่ดี มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม รักษาผลประโยชน์ของชาติ และเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช กล่าวว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง หรือความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศเกิดความสงบสุข ปรองดอง ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม และประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญตามระบอบประชาธิปไตย และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เนื่องจากการเลือกตั้งท้องถิ่นถือเป็นการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นหน่วยปกครองและเสริมสร้างประชาธิปไตยในการดูแลจัดการตนเอง โดยให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความสุจริตและเที่ยงธรรม

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเลือกตั้งท้องถิ่นภายใต้สถานการณ์แบบ New Normal” และมีการอภิปรายเรื่อง ความพร้อมในการเตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในภาวะ New Normal พร้อมเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เหมาะสม ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งฉบับใหม่และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: