กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game 63 ส่งเสริมฟุตบอล และมวยไทย สานสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้ บนความหลากหลายของวัฒนธรรม

นราธิวาส/ภาพ/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

กรมพลศึกษาเตรียมจัด Peace Game 63 ส่งเสริมฟุตบอล และมวยไทย สานสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้ บนความหลากหลายของวัฒนธรรม

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่ห้องนราทัศน์ 2 โรงแรมอิมพีเรียล ต.บางนาค อ. เมือง จ.นราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานแถลงข่าวโครงการแข่งขันกีฬา และการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปีงบประมาณ 2563ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา รวม 290 ตำบล พร้อมด้วย นาย ณรงค์ สังข์ประสิทธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส น.ส.วิลาวรรณ โป้บุญส่ง รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี และวรเชษฐ์ เศวตรพนิต ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

สำหรับการจัดโครการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปีงบประมาณ 2563 กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ตระหนัก ถึงปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงเห็นควรยกระดับการจัดการแข่งขันฟุตบอล การแข่งขันมวยไทย

ให้ลงไปสู่พื้นที่ในระดับตำบล เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดความรัก ภาคภูมิใจและหวงแหนในท้องถิ่น ซึ่งประชาชนในพื้นที่ มีความเข้าใจการดำเนินการของภาครัฐ ยอมรับ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด และ
อบายมุขทั้งปวง ยอมรับ และให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพิ่มขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย เกิดความรักในถิ่นกำเนิดและเพื่อใช้กิจกรรมกีฬาและการออกกำลังกายเป็นสื่อในการปลูกฝังให้เกิดความรักในท้องถิ่น มีความสามัคคีความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ในชุมชนและระหว่างชุมชน ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงและไม่สนับสนุน การก่อความรุนแรงในชุมชนเป็นต้น

โดยในครั้งนี้กรมพลศึกษา กระทรวการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬาต่างๆ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ โดยเฉพาะการจัดการแข่งขัน ฟุตบอล และมวยไทย ในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ 4 อำเภอ สงขลา ซึ่งที่ผ่านมามีเด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอมและเข้าร่วมการแข่งกีฬาฟุตบอล และมวยไทย เป็นจำนวนมาก ท่ามกลางสถานกาณ์ที่ยังความสงบเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งปีนี้เราก็ยังคงคาดหวังที่จะได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าทุก ๆ ครั้งที่ผ่านมาด้วย

ทั้งนี้โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสันติสุข PEACE GAME ประจำปืงบประมาณ 2563 แบ่งเป็น 2 ชนิดกีฬาได้แก่ การแข่งขันฟุตบอลสันติสุข และมวยไทยสันติสุข โดยการจัดการแข่งขันฟุตบอล(รอบชิงชนะเลิศ) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 8 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬมหาราช อำเภอสุไหโกลก จังหวัดนราธิวาส และการแข่งขันมวยไทย(รอบชิงชนะเลิศ) จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17-22 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอนาทวี
จังหวัดสงขลา เพื่อขับเคลื่อนบูรณาการตามแผนปฏิบัติการขับคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีกด้วย

%d bloggers like this: