วันพุธ ที่ 22 เดือนกันยายน คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

Learning of Visual ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 35 บรรยายให้ แกนนำเยาวชน คณะครู โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ “ ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง” เยี่ยมกลมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มทบ.35

Learning of Visual ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 35 บรรยายให้ แกนนำเยาวชน คณะครู โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการ “ ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง” เยี่ยมกลมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มทบ.35

 

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 35 จัดวิทยากรบรรยายให้แก่ แกนนำเยาวชน และคณะครู จำนวน 65 คน ในโครงการ “ ต้นกล้าความดี วิถีพอเพียง” จากโรงเรียนเทศบาลตำบลหัวดง ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงมณฑลทหารบกที่ 35 อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อนำไปต่อยอดในโครงการเกษตรพอเพียงภายในโรงเรียนเทศบาลหัวดง ในการเป็นโรงเรียนวิถีพอเพียงต่อไป

ทั้งนี้ได้ถอดบทเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับการใช้ชีวิตยุคโควิด – 19 ตามแนวพระราชดำริ การน้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในชีวิตประจำวัน การมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ความโชคดีที่เกิดเป็นคนไทย เด็กๆให้ความร่วมมือและสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดี
10:19 Nara@Isara Christian รูป

%d bloggers like this: