วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
โอกาสนี้ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการพัฒนานักเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ”จากนั้น คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ได้รับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และปัญหาอุปสรรคพร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาทั้ง 9 แห่ง โดยจะนำข้อมูลที่ได้รับไปประกอบการพิจารณาขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศต่อไป
ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: