วันพุธ ที่ 8 เดือนธันวาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา สพม.30 และโรงเรียนบ้านโนนจาน สพป.ชย.เขต 3 จังหวัดชัยภูมิ นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา และคณะ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

จากนั้น เวลา 13.00-16.00 นาฬิกา รับฟังความคิดเห็นจากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. และนโยบายการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน

%d bloggers like this: