ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

นางรำอำเภอสุวรรณภูมิ กว่า 7,200 คน ร่วมรำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

12 เมษายน  2567  ที่บริเวณอนุสาวรีย์พระรัตนวงษา (ท้าวเซียง) อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดงานฟ้อนรำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 72 พรรษา พ.ศ. 2567 และรำถวายสักการะพระรัตนวงษา (ท้าวเซียง) เจ้าเมืองสุวรรณภูมิคนแรก โดยมี นายคงคง ชื่นจิต นายอำเภอสุวรรณภูมิ, นางภัทรวดี สมทรัพย์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด, นายเจษฎา แสนบุญมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, นายสมศักดิ์ เศรษโฐ นายกเทศมนตรีตำบลสุวรรณภูมิ ในนามประธานคณะกรรมการจัดงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า และประชาชนชาวอำเภอสุวรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีฯ

อนุสาวรีย์พระรัตนวงษา (ท้าวเซียง) ก่อสร้างโดยเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ และได้อัญเชิญรูปปั้นพระรัตนวงษา (ท้าวเซียง) มาประดิษฐานบนแท่นอนุสาวรีย์ เมื่อวันที่ 11 เม.ย. พ.ศ. 2549 ชาวอำเภอสุวรรณภูมิ ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 12 เม.ย. ของทุกปีเป็น “วันรำลึกเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ” โดยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 17 พระรัตนวงษา (ท้าวเซียง) เป็นเจ้าเมืองสุวรรณภูมิตั้งแต่ พ.ศ. 2308 นับจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 260 ปี และในปีนี้เป็นปีมหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567

การจัดกิจกรรมรำเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 72 พรรษา พ.ศ. 2567 และรำถวายสักการะพระรัตนวงษา (ท้าวเซียง) เจ้าเมืองสุวรรณภูมิคนแรกในครั้งนี้ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ ได้ร่วมกับอำเภอสุวรรณภูมิ วัฒนธรรมอำเภอสุวรรณภูมิ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 72 พรรษา พ.ศ. 2567 และรำลึกถึงคุณงามความดีของรัตนวงษา (ท้าวเชียง) ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ประเพณีและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น โดยการรำบวงสรวงประกอบไปด้วยนางรำ จํานวนกว่า 7,200 คน จาก 199 หมู่บ้าน 12 ชุมชน ในเขตอำเภอสุวรรณภูมิ

สมนึก บุญศรี