วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการ “พลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด”

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดจัดโครงการ “พลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด”

เพื่อสร้างความรู้ ทักษะ และการจัดการปัญหายาเสพติดในครอบครัว และเพื่อสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับครอบครัวในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เด็กและเยาวชนจัหวัดเพชรบูรณ์ ผู้สูงอายุ และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์จังหวัดเพชรบูรณ์ (อพม.) จำนวน 1,000 คน

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เชิญนางกาญพิชชาภัทธ์ คนสมบูรณ์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมโครงการพลังอาสา พัฒนาครอบครัว ต้านภัยยาเสพติด ด้วย

%d bloggers like this: