แข็งแรง บึกบึน !! การฝึกเพื่อทำการรบ สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ร่างกาย” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำทหารใหม่ ทดสอบความ “ ฟิต “ เตรียมพร้อมดูแลประชาชน รองรับภารกิจทางทหาร

แข็งแรง บึกบึน !! การฝึกเพื่อทำการรบ สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ร่างกาย” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำทหารใหม่ ทดสอบความ “ ฟิต “ เตรียมพร้อมดูแลประชาชน รองรับภารกิจทางทหาร

แข็งแรง บึกบึน !! การฝึกเพื่อทำการรบ สิ่งสำคัญที่สุดคือ “ร่างกาย” กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 นำทหารใหม่ ทดสอบความ “ ฟิต “ เตรียมพร้อมดูแลประชาชน รองรับภารกิจทางทหาร

หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย “ทหารใหม่” ประจำสัปดาห์ เพื่อสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจากสภาพพลเรือน สู่การเป็น “ ทหารใหม่ “ ในห้วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ พร้อมปฏิบัติภารกิจทางทหารต่อไป ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพร่างกายในทุกครั้งจะมีการกำกับดูแลในด้านความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด จาก ครูผู้ฝึกทหารใหม่, ผู้ฝึกทหารใหม่ และทีมแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 ในการสร้างภาพลักษณ์ และส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ของกำลังพลทหารกองประจำการ เน้นย้ำให้กำลังพลทหารใหม่มีการพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย มุ่งไปสู่ความเป็น Smart Soldier และขยายไปสู่การเป็น Strong army อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทำให้หน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกเป็นหน่วยที่มีความพร้อมรบ ดำรงความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ พร้อมปฏิบัติหน้าที่เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 กล่าวว่า สำหรับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำสัปดาห์ของทหารใหม่ ผลัดที่ 2/2563 เพื่อเป็นการประเมินขีดความสามารถให้กับกำลังพล ในห้วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตุการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆในทุกท่า เพื่อให้สามารถจัดการดูแลการฝึกฝนทางร่างกายให้กำลังพลแต่ละนายได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และแม่ทัพภาคที่ 3 มุ่งมั่นให้กำลังพลมีสุขภาพที่แข็งแรง พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งเสริมสร้างบุคลิกภาพให้ตรงตามทหารยุคใหม่

ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลให้สูงขึ้น เสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดการบาดเจ็บขณะการฝึก หรือการปฎิบัติงาน สามารถนำทักษะที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์จริง เป็นการทดสอบที่จะเป็นประโยชน์โดยตรงกับหน่วย ด้วย

#SmartArmy
#กองพันทหารปืนใหญ่ที่20
#กรมทหารปืนใหญ่ที่21

%d bloggers like this: