วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13:30 น นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ณห้องประชุมเมืองราด ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเบูรณ์ เขต 1 มอบหมายให้นายวันชัย ศรีเหนี่ยง นักประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศการเริ่มต้นฤดูหนาวของประเทศไทยปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 จากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยพบว่า ช่วงเวลาที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมกราคม และจะสิ้นสุดประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2564 คาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกจะมีอากาศหนาว ถึงหนาวจัด ในบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณยอดดอย ยอดภูและเทือกเขา จะมีอากาศหนาวจัด
ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศล้อมรอบด้วยภูเขาทำให้สภาพภูมิอากาศแตกต่างกันมากในแต่ละฤดูกาลคือ อากาศจะร้อนมากในฤดูร้อน และอากาศหนาวจัดในฤดูหนาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่อำเภอเขาค้อ อำเภอน้ำหนาว แบะอำเภอหล่มเก่าในบางส่วน จังหวัดเพชรบูรณ์จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ภายใต้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

โดยมีองค์ประกอบจากหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่ติดตามสภาวะอากาศการคาดหมายพื้นที่เสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอากาศหนาวหรือหนาวจัด การแจ้งเตือน และการเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศหนาวในพื้นที่
ในการนี้จังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปีพุทธศักราช 2563-2564 ด้วยการจัดทำคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยหนาว พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการและจัดทำแผนเผชิญเหตุภัยหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบกับได้แจ้งให้อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการ และจัดทำแผนเผชิญเหตุในแต่ละระดับ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภัยหนาวที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรประจำปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอให้จังหวัดได้สำรวจข้อมูลความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบตามแบบสำรวจที่กำหนดโดยเฉพาะผู้สูงอายุ คนพิการ และทุพพลภาพ เด็กไร้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพ ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ประสานให้อำเภอและเทศบาลเมืองทุกแห่ง สำรวจ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎรแยกเป็นผ้าห่มนวมจำนวน 96,7 85 ผืน ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 9,295 ผืนเสื้อกันหนาว จำนวน 5,270 ตัว รวมทั้งสิ้น จำนวน 118,417 ชิ้น

โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด (มหาชน) ได้จัดทำโครงการไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 21 พ.ศ.2563 เพื่อแจกผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในชนบท จำนวน 200 ผืน ในพื้นที่ 15 จังหวัด ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัด(มหาชน) ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาวให้กับอำเภอต่างๆ รวมจำนวน 1,500 ผืน ในพื้นที่ได้เลือกโรงเรียนบ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 1 บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นสถานที่มอบผ้าห่มกันหนาว
นอกจากนี้ นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แสดงความห่วงใย ถึงประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วย

%d bloggers like this: