Uncategorized

ส.ปชส.พิจิตร จัดสัมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

ส.ปชส.พิจิตร จัดสัมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ฯ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งท้องถิ่น

วันที่21พฤศจิกายน2561 เวลา9.30น.ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในพิธีเปิดการสัมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเป็นการกระจายโอกาศให้แก่ประชาชนในการพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิด รวมถึงเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทำให้การเลือกตั้งท้องถิ่นมีความสุจริตและเที่ยงธรรม
สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ จังหวัดพิจิตรกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร การบรรยาย กฏหมายเลือกตั้ง รวมถึงประเด็นสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการเลือกตั้งท้องถิ่น และฝึกประฏิบัติ การเสนอข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นให้น่าสนใจ เพื่อเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และกระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเข้ามามีส่วนร่วมกับการเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพต่อไป

 

วิศว ภาพ/ข่าว รายงาน