วันอังคาร ที่ 5 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

สุราษฎร์ธานี // ราชภัฏสุราษฎร์ฯขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมใจสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-19

สุราษฎร์ธานี // ราชภัฏสุราษฎร์ฯขอความร่วมมือคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนร่วมใจสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโควิด-19

ข่าว : พจน์ คำจันทร์
ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันนี้(24 ธ.ค. 63) งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานีได้ออกประกาศขอความร่วมมือจากบุคลากรเรื่องสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ซึ่งขณะนี้กำลังเริ่มระบาดระลอกใหม่อยู่ในประเทศไทยโดยล่าสุดพบผู้ติดเชื้อกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศทำให้เกิดความวิตกกังวลว่าจะมีการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานียังได้มีประกาศการมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้านระหว่างวันที่ 28 – 30 ธันวาคม 2563

ส่วนบุคลากรที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานและมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม ขณะเดียวกันยังมีการปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคารเรียนต่างๆเพื่อเป็นการรองรับการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษาที่อาศัยอยู่ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมให้งดการเดินทางไปราชการของบุคลากรไปในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2564 หากในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปราชการให้เสนออธิการบดีพิจารณาเพื่ออนุญาตเป็นรายกรณี และขอความร่วมมือในช่วงวันหยุดงดออกนอกพื้นที่หรือไปยังพื้นที่เสี่ยง

ที่มา : งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

%d bloggers like this: