ทน.เชียงใหม่ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้นำชุมชนจัดทำแผนชุมชนกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน

ทน.เชียงใหม่ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้นำชุมชนจัดทำแผนชุมชนกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน

ทน.เชียงใหม่ จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นผู้นำชุมชนจัดทำแผนชุมชนกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลนครเชียงใหม่ ให้แก่ผู้นำชุมชนในเขตเทศบาลฯ 97 ชุมชน

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดทำแผนชุมชน ถือเป็นกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ร่วมกันสำรวจสภาพปัญหาความต้องการ ร่วมคิด วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางในการแก้ไขปัญหา ความต้องการ นำไปสู่การกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนในรูปแบบกิจกรรม โครงการ ตอบสนองต่อปัญหา ความต้องการของแต่ละชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงานและ รองนายกเทศมนตรี รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการสัมมนา ณ โรงแรมเมอเคียวเชียงใหม่ ถนนโชตนา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: