พัฒนาชุมชนเกาะสมุยลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน กระตุ้นการดำเนินงานในชุมชนให้เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืน .

สุราษฎร์ธานี // พัฒนาชุมชนเกาะสมุยลงพื้นที่ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน กระตุ้นการดำเนินงานในชุมชนให้เป็นรูปธรรม ต่อเนื่อง และยั่งยืน .

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย โดยนางสาวสุรัตน์ ไชยธวัช พัฒนาการ อ.พุนพิน รักษาราชการแทนพัฒนาการ อ.เกาะสมุย นำทีมนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพอ. เกาะสมุย ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งให้กำลังใจภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ แม่น้ำ บ่อผุด และ มะเร็ต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในยามวิกฤตผ่านกิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริม โดยเฉพาะการปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอาหาร การสร้างสังคมแห่งการเกื้อกูลผ่านการแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนผ่านการนำถังขยะเปียกลดโลกร้อนมาใช้ในครัวเรือน และขยายผลไปยังเพื่อนบ้าน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ต่างๆ ที่ดำเนินการใน ปี 2564 ทั้งงานทุนชุมชน งานโอทอป งานสตรี เป็นต้น.

พ.ท.อำนาจ ปาทะกาญจน์ / รายงาน

%d bloggers like this: