วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมกราคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

(คลิป) เปิดแล้ว “Maejo Open Farm 2021 Online” เที่ยวปลอดภัยแบบ New Normal

เปิดแล้ว “Maejo Open Farm 2021 Online” เที่ยวปลอดภัยแบบ New Normal

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Maejo Open Farm 2021 : Online ซึ่งเป็นการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ Online ท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal พักผ่อนหย่อนใจ ได้ความรู้ ในบรรยากาศสไตล์ฟาร์ม พบกับ 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2564 ณ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดสด (LIVE) ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจ Maejo University พร้อมทั้งให้สิทธิ์รับโควตาพิเศษสำหรับนักเรียนที่สมัครผ่านการลงทะเบียนเที่ยวชมงานออนไลน์ทาง www.openfarm.mju.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย มีอายุมากว่า 85 ปี ได้สะสมองค์ความรู้มากมายที่พร้อมจะถ่ายทอดสู่สังคมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ Maejo Open Farm 2021: Online ในวันนี้ จึงเป็นมิติใหม่ที่มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่กิจกรรมเด่น รูปแบบออนไลน์ เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักเรียน และสถานศึกษาได้รู้จัก มีความเข้าใจอันดีต่อมหาวิทยาลัย และยังเป็นผลดีต่อการพิจารณาตัดสินใจเลือกเรียนมหาวิทยาลัยแม่โจ้เพิ่มขึ้นอีกด้วย อีกทั้งยังได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เป็น Land Mark ใหม่ของเชียงใหม่ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สาธารณชนในด้านการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่รวมกันดำเนินการ รวมถึงคณะสื่อมวลชน ที่คอยสนับสนุนและเป็นสื่อกลางให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้สำเร็จด้วยดี”

รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “ โครงการนี้ฯ จัดขึ้นเพื่อนำเสนอกิจกรรมเด่นของมหาวิทยาลัย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ให้น่าสนใจ สวยงาม ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ รองรับนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป ได้เข้ามาเยี่ยมชม พักผ่อนหย่อนใจ จัดเป็น Land Mark และจุด Check In แห่งใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย ได้แบ่งพื้นที่การจัดงานเป็น 2 โซน คือ โซนภายในมหาวิทยาลัย และ โซนฟาร์มมหาวิทยาลัยบนเนื้อที่กว่าพันไร่ ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงานได้รับความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องในการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานฯ ได้ปรับให้เป็นการท่องเที่ยววิถีใหม่ New Normal เข้ามาท่องเที่ยวแบบ Online มี 8 ฐานเรียนรู้ไฮไลท์ที่ต้องชม รวมถึง แปลงปลูกผักแลกค่าเทอมของนักศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาที่สนใจในการทำการเกษตร และหารายได้ระหว่างเรียน ทั้งนี้ยังได้ให้สิทธิ์โควตาเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียนที่สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของงานอีกด้วย”

ฐานเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย มี 3 ฐาน ได้แก่ ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ หัวใจคนก้าวหน้า ฐานเกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม และ ฐานนวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

“ฐานเกษตรทฤษฎีใหม่” หัวใจคนก้าวหน้า นับจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงประกาศเกษตรทฤษฎีใหม่ ครั้งแรก ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตแม่โจ้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2538 ณ อาคารแผ่พืชน์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองพระบรมราโชวาทจึงได้ตั้งเป็นศูนย์สาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ขึ้น และดำเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อยมา โดยสามารถชมแปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงบนที่ดินทำกินจำนวนไม่มาก มีกิจกรรมภายในแปลงสาธิต 9 กิจกรรมได้แก่ แปลงพืชผักผสมผสาน แปลงไม้ผล แปลงรวบรวมพันธุ์กล้วย แปลงนาข้าว แปลงสมุนไพร การผลิตปุ๋ยหมักและสารสกัดชีวภาพ การเลี้ยงไก่พื้นเมือง การเลี้ยงหมูหลุมประยุกต์ และการเลี้ยงปลาในกระชัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายนิคม วงศ์นันตา โทร. 08 1951 5287

ฐานเกษตรล้านนา วิถีแห่งธรรม เป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี การทำนุบำรุงศิลปกรรมพื้นบ้านล้านนา กลุ่มบ้านล้านนาจำลอง เรียนรู้การไถนาโดยใช้สัตว์ วัฒนธรรมการปลูกข้าว การปลูกผักสวนครัวหลังบ้าน การดูแลป้องกันศัตรูพืชแบบธรรมชาติ มีแปลงสาธิตเกษตรธรรมชาติและเกษตรอินทรีย์ ได้สัมผัสวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาโดยแท้จริง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดับ โทร.08 1387 7736

ฐานนวัตกรรมแห่งการพัฒนาพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นการจัดแสดงนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่น การช่วยชีวิตเอ็มบริโอ การเพิ่มจำนวนโครโมโซม การใช้เครื่องหมายพันธุกรรมในการคัดเลือกพืช ทำให้ได้ลูกผสมที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงามในเวลาอันรวดเร็ว มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ลูกผสมหน้าวัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเอ็มบริโอ ปทุมมาที่ได้พัฒนาพันธุ์โดยใช้ความรู้และเทคนิคทางการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและพันธุศาสตร์มาบูรณาการจนได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะแปลกใหม่สวยงาม หงส์เหินที่ได้พัฒนาพันธุ์โดยการผสมระหว่างสายพันธุ์ป่ากับสายพันธุ์การค้า ที่ทำให้ได้หงส์เหินที่มีลักษณะแปลกใหม่ สวยงาม นอกจากนี้ยังจัดแสดงไม้ดอกและไม้ประดับ ต่าง ๆ เช่น อาฟริกันไวโอเล็ต บีโกเนีย พรม เป็นต้น รวมทั้งจัดแสดงวิทยาการความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสร้างตลาดไม้ดอกไม้ประดับของไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งกันกับตลาดโลกได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี สาขาพืชสวนประดับ คณะผลิตกรรมการเกษตร โทร. 0992693111

ฐานเรียนรู้บนพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัย มี 5 ฐาน ได้แก่ ฐานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ ฐานพรรณไม้หลากสีสัน แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฐาน Amazing 2ชีวภัณฑ์ระดับโลก ฐานแปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ฐานความงดงามแห่งพืชผัก

ฐานมหัศจรรย์พันธุ์ไม้ฟอกอากาศ ปัจจุบันมลพิษทางอากาศมีผลต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก พันธุ์ไม้ประดับที่มีคุณสมบัติช่วยดูดสารพิษจากหมอกควัน ดูดสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ และดูดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นอีกหนึ่งททางเลือก มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดแสดงพันธุ์ไม้ฟอกอากาศหลายสายพันธุ์ ทั้งแบบในอาคาร และในร่มนอกอาคาร เช่น มอนสเตอร่า กลุ่มสัปปะรดสี ฟิโลเดนดรอนก้านส้มด่าง กลุ่มสาวน้อยประแป้ง แก้วกาญจนา เดหลี ซึ่งนอกจากให้ความสวยงาม เพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยลดมลพิษในอากาศได้อีกด้วย สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ พื้นที่จัดแสดง ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 30 ไร่) หมู่ที่ 6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายธนวัฒน์ รอดขาว โทร. 08 1950 2011

ฐานพรรณไม้หลากสีสัน แห่งทุ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พื้นที่ Land Mark และ จุด Check In แห่งใหม่ ในบรรยากาศสไตล์ฟาร์ม ด้วยขนาดพื้นที่ 1,024 ไร่ ที่มีการจัดวางภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม และมีการปลูกไม้ดอกหลากสีที่สวยงดงาม เช่น ดอกบานชื่น ดอกคอสมอส ดอกทานตะวัน ผสมผสานกันอย่างลงตัวด้วยแปลงไม้ผลเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก ได้แก่ ลำไย มะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้และพันธุ์มะม่วงมหาชนก เป็นพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานฟาร์มสำหรับนักศึกษา พร้อมทั้งแปลงพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยองค์ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดสู่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม มีกิจกรรมการจัดทำแปลงสาธิตและฐานเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวและพักผ่อนของครอบครัว มานั่งจิบชา ชิมกาแฟ แลดาวบนดินเมืองเชียงใหม่ ทั้งยังสามารถปั่นจักรยานท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติ ชมอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ป่าอนุรักษ์พื้นที่ฟาร์มบ้านโปง ป่าใกล้เมืองที่สมบูรณ์ที่สุด เพลิดเพลิน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.สุรชัย ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์มมหาวิทยาลัย โทร. 081-9522488

ฐาน Amazing 2ชีวภัณฑ์ระดับโลก นวัตกรรมสารชีวภัณฑ์ “ซิลเวอร์นาโน” ที่มีประสิทธิภาพการป้องกันเชื้อโรค โดยใช้เป็นยาฆ่าเชื้อ ผลิตจากโลหะเงินที่มีความบริสุทธิ์ 99.99% ด้วยเทคโนลียีนาโน มีความปลอดภัย ไม่มีฤทธิ์กัดกร่อนผิวหนัง และพื้นผิวที่สัมผัส ใช้ได้กับทุกพื้นผิว ทุกพื้นที่ สัมผัสร่างกายได้ มีประสิทธิภาพคงอยุ่ได้นาน 7-14 วัน และ “สารชีวภัณฑ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช Bio9” นวัตกรรมยับยั้งการเจริญเติบโตของวัชพืช ทำให้พืชไม่สามารถสร้างอาหาร หายใจ และสังเคราะห์แสงได้ ใช้ฉีดพ่นกำจัดวัชพืชได้ทั้งใบกว้างและใบแคบ ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์เลี้ยง สัตว์น้ำ และยังช่วยเพิ่มอินทรีย์ให้กับดิน ซึ่งสามารถช่วยลดอันตรายจากการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชทางการเกษตร เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตรายและมีประสิทธิภาพในการกำจัดวัชพืชได้ดี ทั้งยังส่งผลทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เกษตรกรในระยะยาวอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.ระพีพันธ์ แดงตันกี โทร. 087-0524141

ฐานแปลงกัญชาเพื่อรักษาโรค ใหญ่ที่สุดในเอเซียน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ลงนามความร่วมมือ วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์กับกรมการแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม เพื่อร่วมวิจัยและพัฒนาพืชกัญชาและกัญชงในระบบเกษตรอินทรีย์ในระดับอุตสาหกรรม โดยได้ปลูกกัญชาอินทรีย์ จำนวนทั้งสิ้น 16,700 ต้น เป็นแปลงปลูกกัญชาที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศ.ดร.อานัฐ ตันโช โทร. 084-4888374

ฐานความงดงามแห่งพืชผัก การจะผลิตผักอินทรีย์ ต้องเริ่มจากเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ บนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยลัยแม่โจ้ จึงได้แสดงพันธุ์ผักและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันมีเมล็ดพันธุ์อยู่ประมาณ 50 สายพันธุ์ เช่น ผัดสลัดต่างๆ ถั่วฟักยาว ถัวแขก พริก มะเขือ ฯลฯ พร้อมชื่นชมความงดงามแห่งทุ่งดอกผัก 3 สีมหัศจรรย์ เขียว ขาว เหลือง บนพื้นที่ 9 ไร่ ซึ่งนางเอกของงานนี้ คือ แมงลัก(ผักสำหรับคนอยากผอม) ผักขี้หูด(เจ้าวาซาบิเมืองไทย) ผักชีลาว(หอมแรง ดอกสวย รวยคุณค่า) และตังโอ๋(ผักดอกสวย) พร้อมจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ ต้นกล้าพันธุ์ผักสวนครัว และผลผลิตสดๆ จากแปลง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ โทร. 081-3873322

นอกจากนั้น ยังมีแปลงปลูกผักแลกค่าเทอมของนักศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้สู่การลงมือปฏิบัติจริงของนักศึกษาที่สนใจในการทำการเกษตร และหารายได้ระหว่างเรียน

สำหรับผู้เยี่ยมชม Online ครบทั้ง 8 ฐาน จะได้ร่วมสนุกลุ้นรับรางวัล อีกด้วย และพิเศษไปกว่านั้น นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพียงลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Online ก็สามารถมาสมัครและผ่านการคัดเลือกได้ทันที ลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ www.openfarm.mju.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 0 5387 3420 0 5387 3429 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: