สุราษฎร์ธานี // มรส.คุมเข้มการระบาด Covid-19 ระดมกำลังทำความสะอาดพร้อมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกอาคาร..

ศูนย์ข่าวสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ดำเนินการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในพื้นที่เสี่ยง โดยมีบุคลากรสำนักจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยบุคลากรงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มรส. ร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยได้ประกาศขอความร่วมมือให้คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและประชาชนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางภาครัฐอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เรื่อง การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เพื่อเป็นการควบคุม ป้องก้น เฝ้าระวัง และลดโอกาสที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โดยกำหนดให้บุคลากรสลับกันปฏิบัติงาน ในรูปแบบ Work From Home เพื่อรักษาระยะห่างทางสังคม และขอให้นักศึกษาและบุคลากรหลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัยโดยไม่มีเหตุจำเป็น และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด ให้อาจารย์ทุกท่านจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ กรณีงานที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย การดูแลนักศึกษาที่พักในมหาวิทยาลัย ให้บุคลากรนั้นมาปฏิบัติงานตามปกติ โดยให้หัวหน้าหน่วยงานกำกับการปฏิบัติงาน ปรับวันหรือเวลามาปฏิบัติงานของบุคลากรนั้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ในกรณีจำเป็นเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย อาจจัดให้มีการประชุมหรือปรึกษาหารือระหว่างบุคลากรผ่านสื่ออิเล็กรอนิกส์ หรือสั่งให้บุคลากรใดมาปฏิบัติงานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

มหาวิทยาลัยต้องขอบคุณ บุคลากรสำนักจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยบุคลากรงานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และชมรมนักศึกษาอาสากู้ชีพ-กู้ภัย มรส. ที่เสียสละตัวเองเป็นกลุ่มคนด่านแรกที่คอยป้องกันต่อสู้กับเชื้อ COVID – 19 ไม่ให้แพร่กระจายไปยังบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งกลุ่มแม่บ้าน พ่อบ้าน กลุ่มรักษาความปลอดภัย เปรียบเสมือน HERO ของมหาวิทยาลัยทุกคนพยายามทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำความสะอาดและป้องกันเชื้อไวรัสได้อย่างดีเยี่ยม ผศ.ดร.วัฒนา กล่าว

นายทศพล บัวแสง/นายอภิสิทธิ์ รักเขียว นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาพ
เทพพิทักษ์ ยศหมึก นักประชาสัมพันธ์
#งานสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

%d bloggers like this: