สุราษฎร์ธานี // สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร กำลังแรงงานให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง อบรมฟรี อาหาร เครื่องดื่มพร้อม .

สุราษฎร์ธานี // สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 จัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร กำลังแรงงานให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง อบรมฟรี อาหาร เครื่องดื่มพร้อม .

ศูนย์ข่าวภาคใต้ตอนบน

นายปรีชา แก้วเกื้อ ผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 (สุราษฎร์ธานี) ได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า สถาบันฯ ได้กำหนดดำเนินการจัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือให้กับบุคลากรในสถานประกอบกิจการและผู้ประกอบอาชีพอิสระ สาขาเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล (Disruptive Technology with Digtal Transformation ระยะเวลาจัดฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 5 โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โดยการเปิดฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าและนำไปประยุกต์ใช้กับงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย หัวข้อการเปิดมุมมองไปกับโลกแห่งดิจิทัล ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยียุคดิจิทัล เทคโนโลนีสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกัยธุรกิจอัจฉริยะ แอปพลิเคชั่นสำหรับประกอบธุรกิจอัจฉริยะ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การสร้างอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง แอปพลิเคชั่นสำหรับดูแลสุขภาพที่ชาญฉลาด และคาดหวังว่าผู้สำเร็จการฝึกอบรม จะได้มีทักษะ ฝีมือ มีความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

กิจกรรมการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและชมรมนักบริหารทรัพยากรมนุษย์สุราษฎร์ธานี ร่วมบูรณาการการฝึกอบรม ดังกล่าว
ผู้บริหารสถานประกอบการใดที่ประสงค์จะส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรม หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ติดต่อฝ่ายฝึกอบรมด้านธุรกิจและบริการ กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 0863063171 (คุณฐิติมา) รับจำนวนจำกัด โดยผู้เข้าอบรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย มีอาหารกลางวัน อาหารว่าง สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน .

ข่าว : ภูรดา วิชัยดิษฐ์

%d bloggers like this: