จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาสัญชาติ ตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาสัญชาติ ตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาสัญชาติ ตามนโยบายรัฐบาล
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ที่ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2/2564

เพื่อติดตามและรับทราบผลการดำเนินงานในการเร่งแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ขอลงรายการสัญชาติประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งได้มีการเตรียมเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนอนุมัติ จำนวน 58 ราย จำแนกเป็นอำเภอเมืองจำนวน 41 ราย อำเภอขุนยวมจำนวน 1 ราย อำเภอปายจำนวน 1 รายอำเภอแม่สะเรียงจำนวน 13 ราย และอำเภอปางมะผ้า 2 ราย ทั้งนี้ยังมีการอยู่ในระหว่างดำเนินการพิจารณาอีก 142 ราย ทั้งนี้จังหงวัดจะได้มีการเร่งรัดให้แต่ละหน่วยงานเร่งพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่มีสัญชาติต่อไป

ขณะเดียวกันได้มีการติดตามรับทราบผลการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยปัจจุบันมี จำนวนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 31,332 คน ซึ่งมีการรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564 ของทั้ง 7 อำเภอ มีจำนวนกิจกรรมรวม 49 กิจกรรมและผู้เข้าร่วมกิจกรรม 8,464 คน

%d bloggers like this: