สระแก้ว- ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ

สระแก้ว- ขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ “ผู้ สื่อข่าวรายงาน “โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม หมู่ที่ 4 ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดงานถ่ายเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปีพ.ศ. 2564

เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยและเกษตรกรทั่วไปถึงการนำเทคโนโลยีหรือ นวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยในการพัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เกิดความแม่นยำ ลดต้นทุน แก้ปัญหาด้านแรงงานภาคเกษตรและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณสูงในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลการผลิตใหม่จนถึงการเก็บเกี่ยวและตรงกับความต้องการของตลาด

โดยการนำเทคโนโลยีการผลิตแบบเกษตรอัจฉริยะ มาปรับใช้ในแปลงของเกษตรกรและเพื่อให้เกษตรกรจังหวัดสระแก้วมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในการรองรับการแข่งขันด้านการเกษตรสมัยใหม่ในอนาคต โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน จำนวน 15 แห่ง ได้แก่ การจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร อากาศยานไร้คนขับ นวัตกรรมพืชทางเลือก นวัตกรรมด้านชีวภาพ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านฐานเรียนรู้.

นายยุทธนา พึ่งน้อย ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว

%d bloggers like this: