วันจันทร์ ที่ 26 เดือนกรกฎาคม คศ.2021
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

รองพ่อเมืองศรีสะเกษเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ ๑๓

รองพ่อเมืองศรีสะเกษเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ ๑๓

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์เรียนรู้ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดศรีสะเกษ บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ตันแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ ๑๓ ในระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2564 โดยมีนายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นำเข้าอบรมจากอำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอโนนคูณรวม 100 คน เป็นครัวเรือนต้นแบบ จำนวน 78 คน เป็นนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จำนวน 22 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมจะไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง เป็นครูพาทำ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ

นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ครัวเรือนที่ประสบกับโควิด-19 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและเกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง 22 อำเภอ การดำเนินงานตามโครงการได้รับสมัครครัวเรือนเป้าหมายและจ้างงานผู้ถูกเลิกจ้าง ทั้งสองกลุ่มต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการทำทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อย่างจริงจังโดยจัดการฝึกอบรมทั้งสิ้น 14 รุ่นๆ ละ 4 คืน 5 วัน รุ่นที่ 13 ดำเนินการระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2564 ผู้ผ่านการอบรมจะไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง เป็นครูพาทำ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบต่อไป

************
ข่าว/ภาพ…… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

%d bloggers like this: